Świadectwa Energetyczne Śląsk


poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:56

Drugi przetarg na Bia?e Certyfikaty og?oszony

27 grudnia 2013 roku Prezes URE opublikowa? w Biuletynie Informacji Publicznej URE og?oszenie o przeprowadzeniu przetargu dotycz?cego wyboru przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej, za ktre mo?na uzyska? ?wiadectwa efektywno?ci energetycznej zwane popularnie bia?ymi certyfikatami.

czwartek, 21 listopada 2013 13:09

Wkrtce drugi przetarg na Bia?e Certyfikaty

Zbli?a si? koniec roku, wi?c czas zacz?? my?le? o przyst?pieniu do drugiego przetargu o przyznanie ?wiadectw efektywno?ci energetycznej. Pula b?dzie zbli?ona do og?oszonej w pierwszym przetargu, gdy? wykorzystano zaledwie 4% ...

czwartek, 21 listopada 2013 12:44

Przetarg na Bia?e Certyfikaty rozstrzygni?ty

29 sierpnia 2013 roku Szanowna Komisja Przetargowa rozstrzygn??a pierwszy przetarg na pozyskanie ?wiadectw efektywno?ci energetycznej czyli tzw. bia?ych certyfikatw. Wyniki prac Komisji s? zaskakuj?ce.

czwartek, 04 lipca 2013 13:11

Dotacje z NFO?iGW 2013

NFO?iGW zosta? operatorem ?rodkw pochodz?cych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. "Oszcz?dzanie energii i promowanie odnawialnych ?rde? energii'... dotacja si?ga nawet 80% kosztw...przeznaczona jest dla sektora publicznego...

środa, 22 maja 2013 10:53

Dotacje z WFO?iGW - czyste powietrze

WFO?iGW w Katowicach przedstawi? nowe dokumenty dotycz?ce dofinansowa? przedsi?wzi??, na ktre przeznaczy pieni?dze w formie dotacji, dofinansowania do kredytw o niskim oprocentowaniu - Regulamin.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg?owego wykazu przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej


czwartek, 10 stycznia 2013 11:25

OFERTA NA POZYSKANIE BIA?YCH CERTYFIKATW

OFERTA NA POZYSKANIE BIA?YCH CERTYFIKATW

środa, 09 stycznia 2013 13:08

Lista przedsi?wzi?? pod Bia?e Certyfikaty

LISTA PRZEDSI?WZI?? KWALIFIKUJ?CYCH SI? POD BIA?E CERTYFIKATY


piątek, 04 stycznia 2013 09:41

Przetarg na Bia?e Certyfikaty og?oszony

31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikowa? w Biuletynie Informacji Publicznej URE og?oszenie o przeprowadzeniu przetargu dotycz?cego wyboru przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej, za ktre mo?na uzyska? ?wiadectwa efektywno?ci energetycznej zwane popularnie bia?ymi certyfikatami.

sobota, 24 listopada 2012 09:32

Dyrektywa 2012/27/UE

Nowa Dyrektywa w sprawie efektywno?ci energetycznej przyj?ta

II Krajowy Plan Dzia?a? dotycz?cy Efektywno?ci Energetycznej (EEAP)

sobota, 21 stycznia 2012 08:19

Dotacje z WFO?iGW

WFO?iGW w Katowicach przedstawi? nowe dokumenty dotycz?ce dofinansowa? przedsi?wzi??, na ktre przeznaczy pieni?dze w formie dotacji, dofinansowania do kredytw o niskim oprocentowaniu. Mo?na b?dzie rwnie? ubiega? si? o cz??ciow? sp?at? zad?u?enia po spe?nieniu kilku warunkw.


W 2012 r. zaplanowano kwot? wydatkw w formie dotacji (w tym dop?aty do oprocentowania kredytw bankowych) w wysoko?ci 57 400 tys. z?.

Dotacje na cele bie??ce zaplanowano w wysoko?ci 22 900 tys. z? natomiast dotacje na cele inwestycyjne wynios? 32 500 tys. z?.

Wyp?aty Funduszu z tytu?u dop?at do wysoko?ci oprocentowania kredytw bankowych za?o?ono w kwocie 2 000 tys. z?. Wielko?? t? oszacowano na podstawie przypadaj?cych do wyp?aty w 2012 r. kwot wynikaj?cych z zawartych przez banki umw kredytowych oraz prognozowanej kwoty wyp?at w 2012 roku.

Poziom umorze? po?yczek w 2012 roku oszacowano na 60 000 tys. z?.

Przyjmuje si?, i? planowana ??czna pomoc Funduszu na ochron? ?rodowiska w 2012 roku (po?yczki, dotacje, dop?aty do oprocentowania kredytw, ?rodki przekazywane pa?stwowym jednostkom bud?etowym, umorzenia po?yczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochron? ?rodowiska) wyniesie 408 429 tys. z?.

Do zaplanowanych zada? przez WFO?iGW w wojewdztwie ?l?skim w 2012 roku nale??, mi?dzy innymi, d?ugoterminowe cele:

 1. Poprawy jako?ci powietrza oraz ograniczenie zu?ycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych ?rde?. W zwi?zku z tym mo?na otrzyma? ?rodki finansowe na nast?puj?ce projekty:

 • Wdra?anie projektw nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych ?rodowisku uk?adw technologicznych oraz systemw wytwarzania, przesy?u lub u?ytkowania energii.
 • Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
 • Budowa i modernizacja systemw redukcji zanieczyszcze? py?owo gazowych.
 • Wdra?anie obszarowych programw ograniczenia emisji py?owo gazowych.
 • Termoizolacja budynkw w zakresie wynikaj?cym z audytu energetycznego.
 • Wykorzystanie metanu z kopal? w?gla kamiennego.
 • Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 • Wymiana autobusw komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdw z nap?dem hybrydowym.
 • Wdra?anie programw lub projektw zwi?kszaj?cych efektywno?? energetyczn?, w tym zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych ?rde? energii.

Aby skorzysta? ze ?rodkw przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 29.02.2012 roku.

Natomiast, aby otrzyma? ?rodki przeznaczone na 2013 rok, wnioski nale?y z?o?y? do 31.10.2012 roku.

2. Edukacja ekologiczna:

 • Realizacja warsztatw o edukacji ekologicznej dla dzieci i m?odzie?y;
 • Konkursy ekologiczne;
 • Doposa?enie w sprz?t przyszkolnych grup ekologicznych, laboratoriw uczelnianych zwi?zanych z ochron? ?rodowiska;
 • Seminaria, sympozja i konferencje dla doros?ych;

Aby skorzysta? ze ?rodkw przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 31.03.2012 roku.

3. Zarz?dzania ?rodowiskowego:

 • bada?, opracowa? i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarz?dzania ?rodowiskowego w wojewdztwie, opracowanie strategii i programw wdro?eniowych w zakresie ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony r?norodno?ci biologicznej i krajobrazowej, a tak?e opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy,
 • monitoringu ?rodowiska, w tym na: monitoring ?rodowiska wynikaj?cy z Programu Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska dla wojewdztwa ?l?skiego na rok 2012 oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o stanie ?rodowiska a tak?e tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach (zadania realizowane przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska),
 • wspomaganie systemu kontroli wnoszenia op?at za korzystanie ze ?rodowiska.


Aby skorzysta? ze ?rodkw przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 30.06.2012 roku.

Natomiast, aby otrzyma? ?rodki przeznaczone na 2013 rok, wnioski nale?y z?o?y? do 31.10.2012 roku.

List? przedsi?wzi?? priorytetowych planowanych do dofinansowania ze ?rodkw WFO?iGW w Katowichach na rok 2012 mo?na pobra? tutaj:
http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/lista2012.pdf

JE?ELI CHCESZ DOWIEDZIE? SI? WI?CEJ SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC?:

DAWID LIPKO + 48 601 176 513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W zwi?zku z wprowadzeniem Ustawy o Efektywno?ci Energetycznej pojawi? si? projekt Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osb ubiegaj?cych si? o uzyskanie audytora efektywno?ci energetycznej. Projekt Rozporz?dzenia okre?la:

Agencja Doradztwa Energetycznego obj??a patronat medialny nad Konferencj? o Efektywno?ci Energetycznej organizowan? w Warszawie przez FRR. G?wnym celem Konferencji jest przybli?enie Uczestnikom tematyki zwi?zanej ze zmianami jakie niesie ze sob? uchwalenie nowej Ustawy o Efektywno?ci Energetycznej. Ponadto b?d? si? mogli Pa?stwo dowiedzie? jakie jest stanowisko URE, co to s? bia?e certyfikaty, jakie s? technologie oszcz?dnego gospodarowania energi? oraz ...

Kredyt technologiczny to nazwa dzia?ania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach ktrego przedsi?biorcy wdra?aj?cy innowacje w swojej firmie mog? uzyska? premi? technologiczn? na sp?at? cz??ci zobowi?zania zaci?gni?tego w banku komercyjnym na realizacj? innowacyjnego przedsi?wzi?cia. Wk?ad przedsi?biorcy w inwestycj? to nie mniej ni? 25 % kosztw kwalifikowanych w projekcie obj?tym wsparciem. Beneficjantami tego dzia?ania mog? by? mikro, ma?e oraz ?rednie przedsi?biorstwa, ktre posiadaj? zdolno?? kredytow?. Inwestycja powinna zak?ada? zakup i wdro?enie nowej lub w?asnej technologii, ktra nie jest stosowana na ?wiecie d?u?ej ni? 5 lat. Rezultatem inwestycji ma by? uruchomienie wytwarzania nowych lub znacz?co ulepszonych towarw, procesw czy us?ug.

Ministerstwo Gospodarki opracowa?o projekt Ustawy o efektywno?ci energetycznej. Ustawa okre?la cel w zakresie oszcz?dno?ci energii, z uwzgl?dnieniem wiod?cej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspieraj?ce oraz system monitorowania i gromadzenia niezb?dnych danych, co przyczyni si? do zwi?kszenia racjonalno?ci wykorzystania energii.

Nowa Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej wprowadza nowy zawd jakim b?dzie Audytor Efektywno?ci Energetycznej. Opisane s? w niej mi?dzy innymi warunki jakie musi spe?nia? osoba chc?ca zosta? Audytorem. Rwnie? znalaz?o si? w niej du?o zapisw odno?nie obowi?zkowego ubezpieczenia OC dla Audytorw.

Krajowy Plan Dzia?a? dotycz?cy Efektywno?ci Energetycznej (EEAP)

Bia?e certyfikaty, audyt efektywno?ci energetycznej, jednostki rz?dowe i samorz?dowe - oto jakie zosta?y przyj?te poprawki przez Sejm zawarte w Ustawie o Efektywno?ci Energeycznej.

Kilkana?cie poprawek zaproponowa? Senat doUstawa o efektywno?ci energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku, ktra nak?ada na firmy obowi?zek pozyskiwania ?wiadectw efektywno?ci energetycznej, tzw. bia?ych certyfikatw, audytw energetycznych. Wi?kszo?? z nich ma charakter doprecyzowuj?cy.

wtorek, 28 października 2008 10:24

?WIADECTWA ENERGETCZNE wojewdztwo ?l?skie: Gliwice, Bielsko-Bia?a, Bytom, B?dzin, Chorzw, Cieszyn, Czelad?, Cz?stochowa, D?browa Grnicza, Gliwice, Jastrz?bie-Zdrj, Jaworzno, Katowice, Knurw, Lubliniec, ?aziska, ?aziska Grne, Miko?w, Mys?owice, Orzesze, Piekary ?l?skie, Pszczyna, Racibrz, Ruda ?l?ska, Rybnik, Siemianowice ?L?SKIE, Siewierz, Skoczw, ?wi?toch?owice, Tarnowskie Gry, Toszek, Tychy, Wis?a, Wyry, Zabrze, Zawiercie, ?ernica, ?ory, ?ywiec.

Ustawa o efektywno?ci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku w ko?cu zosta?a uchwalona. Jej celem jest stworzenie ram prawnych dla dzia?a? na rzecz poprawy efektywno?ci energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszaj?cych szkodliwe oddzia?ywanie sektora energetycznego na ?rodowisko. G?wnym za?o?eniem przygotowanej przez MG ustawy jest wprowadzenie systemu tzw. bia?ych certyfikatw, czyli ...

?wiadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentw jakie nale?y do??czy? do Nadzoru Budowlanego aby odda? budynek do u?ytkowania. Za oddanie do u?ytkowania budynku odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlany.

poniedziałek, 18 października 2010 09:55

Projekt Ustawy 2010 o

Projekt Ustawy o efektywno?ci energetycznej

wtorek, 28 września 2010 14:18

Zawd - Certyfikator energetyczny

Prof. Popczyk o efektywno?ci energetycznej, certyfikatorach energetycznych. innowacjach w gminach.

środa, 07 lipca 2010 11:07

?wiadectwa energetyczne budynku

Prawo Budowlane jasno okre?la co to s? ?wiadectwa energetyczne budynkw. Zgodnie z Prawem Budowlanym ?wiadectwa Energetyczne, zwane rwnie? Certyfikaty Energetyczne, s? obowi?zkowym dokumentem dla niemal ka?dego budynku, mieszkania czy lokalu u?ytkowego. ?wiadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentw wymaganych przez Urz?d Nadzoru Budowlanego w przypadku oddawania domu do u?ytkowania. W niniejszym artykule zosta?y wypisane wszystkie paragrafy dotycz?ce ?wiadectw energetycznych zawartych w Ustawie Prawo Budowlane.

czwartek, 04 lutego 2010 01:12

Budynki energooszcz?dne w 2020r

Parlament Europejski przyj?? dyrektyw? okre?laj?c? efektywno?? energetyczna, dzi?ki ktrej odbiorcy b?d? p?aci? ni?sze rachunki za pr?d i gaz, a UE zrobi kolejny krok ku osi?gni?ciu celu, jakim jest zmniejszenie do ko?ca nast?pnej dekady ??cznego zu?ycia energii o 20 proc.

środa, 05 stycznia 2011 01:07

Obowi?zkowe ?wiadectwo Energetyczne

W Polsce ?wiadectwa energetyczne budynkw obowi?zuj? od 2009 roku. Ale ... ?wiadectwa energetycznego budynku na koszt w?a?ciciela.

czwartek, 11 marca 2010 01:01

Nowy zawd - audytor

Wraz z projektem Ustawy o efektywno?ci energetycznej (uee) powstanie nowy zawd bran?y energetycznej audytor efektywno?ci energetycznej. Czy jednak specjalno?? ta przyniesie pozytywne rozwi?zania dla sektora budowlanego? Jakie s? plusy i minusy, a jakie ryzyka zwi?zane z zawodem audytora?

piątek, 05 marca 2010 00:57

Sejm chce upro?ci? dofinansowanie remontw

Wszystkie kluby poselskie opowiedzia?y si? za uproszczeniami dotycz?cymi dofinansowania remontw budynkw. W ?rod? w Sejmie odby?o si? drugie czytanie rz?dowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontw.

wtorek, 30 czerwca 2009 23:41

Odsiew ch?tnych do zawodu

Wi?kszo?? osb, ktre chc? wydawa? ?wiadectwa energetyczne budynku, nie zda?a egzaminw. Testy zawieraj? b??dy twierdz?. Resort infrastruktury zaprzecza.

środa, 30 września 2009 23:33

Certyfikaty energetyczne budynku

Niemal ka?da umowa sprzeda?y lub najmu domu czy mieszkania b?dzie wymaga?a przedstawienia ?wiadectwa charakterystyki energetycznej.

sobota, 22 maja 2010 00:41

Korzy??, czy zb?dny wydatek?

Min?? rok od wprowadzenia w Polsce obowi?zku posiadania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkw. Czy certyfikaty energetyczne sta?y si? pierwszym krokiem ku bardziej energooszcz?dnym, a wi?c i ta?szym w eksploatacji budynkom?

niedziela, 23 maja 2010 00:41

Ekozysk

Zdobywcy ekocertyfikatw dla swoich budynkw zapewniaj?, ?e zastosowanie przyjaznych ?rodowisku rozwi?za? obni?a koszty eksploatacji.

poniedziałek, 24 maja 2010 00:36

?atwiej o pieni?dze na ocieplanie budynkw

Uproszczone zosta?y procedury przyznawania pa?stwowych dotacji do termomodernizacji budynkw. Dnia 5 marca Sejm przyj?? nowelizacj? ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontw. Wszystkie kluby poselskie g?osowa?y za przyj?ciem ustawy. Ustawa wprowadza uproszczenie procedury przyznawania pa?stwowego dofinansowania dla inwestorw zamierzaj?cych remontowa? budynki.

poniedziałek, 24 maja 2010 00:31

Audytor oceni oszcz?dno?ci energetyczne

Ustanowienie nowej profesji audytora efektywno?ci energetycznej b?dzie niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania projektowanej ustawy . To jej przepisy okre?l? zasady uzyskiwania uprawnie? audytora. Kandydaci do tego zawodu b?d? musieli przede wszystkim uko?czy? szkolenie, w trakcie ktrego zdob?d? fachow? wiedz? na temat m.in. audytu efektywno?ci energetycznej mwi Krzysztof Wjcik z Kancelarii Stopczyk i Mikulski.