Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Audytor Efektywno?ci Energetycznej - czyli co niesie ze sob? nowa Ustawa o efektywno?ci energetycznej
czwartek, 21 kwietnia 2011 15:11

Audytor Efektywno?ci Energetycznej - czyli co niesie ze sob? nowa Ustawa o efektywno?ci energetycznej

Nowa Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej wprowadza nowy zawód jakim b?dzie Audytor Efektywno?ci Energetycznej. Opisane s? w niej mi?dzy innymi warunki jakie musi spe?nia? osoba chc?ca zosta? Audytorem. Równie? znalaz?o si? w niej du?o zapisów odno?nie obowi?zkowego ubezpieczenia OC dla Audytorów.


Zobacz równie?:

PRZETARG NA BIA?E CERTYFIKATY


W Ustawie o efektywno?ci energetycznej zosta?y zamieszczone wytyczne dla ubiegaj?cych si? o ?wiadectwa efektywno?ci energetycznej czyli tzw. Bia?e Certyfikaty. Opisane zosta?y przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej, za które mo?na dosta? dodatkowe ?rodki poprawiaj?ce efekt ekonomiczny modernizacji.

Oprócz tego okre?la jak zosta? audytorem efektywno?ci energetycznej, czy ubezpieczenie OC b?dzie obowi?zkowe?

Zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywno?ci energetycznej audytorem efektywno?ci energetycznej mo?e zosta? osoba, która:


1) ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i korzysta z pe?ni praw publicznych;


2) nie by?a skazana prawomocnym wyrokiem s?du za umy?lnie pope?nione przest?pstwo przeciwko mieniu, wiarygodno?ci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni?dzmi i papierami warto?ciowymi lub przest?pstwo skarbowe;


3) uko?czy?a magisterskie studia wy?sze w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy?szym, w zakresie technicznym;


4) odby?a szkolenie dla osób ubiegaj?cych si? o nadanie uprawnie? audytora efektywno?ci energetycznej lub uko?czy?a co najmniej roczne studia podyplomowe umo?liwiaj?ce uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnie? okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 7;


5) z?o?y?a z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywno?ci energetycznej.Zawód Audytora Efektywno?ci Energetycznej b?dzie zwi?zany z obowi?zkiem wykupu ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody wyrz?dzone w zwi?zku ze sporz?dzaniem audytu efektywno?ci energetycznej. Stawka oraz zakres ubezpieczenia zostanie okre?lona w drodze rozporz?dzenia. Równie? minimalna suma gwarancyjna obowi?zkowego ubezpieczenia OC zostanie opisana w Rozporz?dzeniu. Wszystkie te czynniki b?d? zale?e? od zakresu zada? realizowanych przez audytora efektywno?ci energetycznej.


Oprócz obowi?zkowego ubezpieczenia, Audytor Efektywno?ci Energetycznej, b?dzie musia? pami?ta? co mu grozi za nierzetelne wykonywanie Jego pracy. Ustawa mówi, ?e Audytor efektywno?ci energetycznej traci uprawnienia do sporz?dzania audytu efektywno?ci energetycznej w przypadku:1) wniosku audytora efektywno?ci energetycznej, skierowanego do w?a?ciwej komisji kwalifikacyjnej;


2) ograniczenia lub utraty zdolno?ci do czynno?ci prawnych;


3) pozbawienia audytora efektywno?ci energetycznej z mocy prawomocnego wyroku s?dowego praw publicznych;


4) skazania prawomocnym wyrokiem s?du za umy?lnie pope?nione przest?pstwo przeciwko mieniu, wiarygodno?ci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni?dzmi i papierami warto?ciowymi lub przest?pstwo skarbowe;


5) niedope?nienia obowi?zku posiadania wykupionej polisy OC za szkody wyrz?dzone w zwi?zku ze sporz?dzaniem audytu efektywno?ci energetycznej;


6) sporz?dzenia audytu efektywno?ci energetycznej zawieraj?cego oczywiste i ra??ce b??dy stwierdzone w wyniku weryfikacji.

Ostatnio modyfikowane: czwartek, 28 lutego 2013 13:13