Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Aktualności Audytor Efektywności Energetycznej - czyli co niesie ze sobą nowa Ustawa o efektywności energetycznej
czwartek, 21 kwietnia 2011 15:11

Audytor Efektywności Energetycznej - czyli co niesie ze sobą nowa Ustawa o efektywności energetycznej

Nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej wprowadza nowy zawód jakim będzie Audytor Efektywności Energetycznej. Opisane są w niej między innymi warunki jakie musi spełniać osoba chcąca zostać Audytorem. Również znalazło się w niej dużo zapisów odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla Audytorów.


Zobacz również:

PRZETARG NA BIAŁE CERTYFIKATY


W Ustawie o efektywności energetycznej zostały zamieszczone wytyczne dla ubiegających się o świadectwa efektywności energetycznej czyli tzw. Białe Certyfikaty. Opisane zostały przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, za które można dostać dodatkowe środki poprawiające efekt ekonomiczny modernizacji.

Oprócz tego określa jak zostać audytorem efektywności energetycznej, czy ubezpieczenie OC będzie obowiązkowe?

Zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej audytorem efektywności energetycznej może zostać osoba, która:


1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;


2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;


3) ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym;


4) odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 7;


5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej.Zawód Audytora Efektywności Energetycznej będzie związany z obowiązkiem wykupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej. Stawka oraz zakres ubezpieczenia zostanie określona w drodze rozporządzenia. Również minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC zostanie opisana w Rozporządzeniu. Wszystkie te czynniki będą zależeć od zakresu zadań realizowanych przez audytora efektywności energetycznej.


Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia, Audytor Efektywności Energetycznej, będzie musiał pamiętać co mu grozi za nierzetelne wykonywanie Jego pracy. Ustawa mówi, że Audytor efektywności energetycznej traci uprawnienia do sporządzania audytu efektywności energetycznej w przypadku:1) wniosku audytora efektywności energetycznej, skierowanego do właściwej komisji kwalifikacyjnej;


2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;


3) pozbawienia audytora efektywności energetycznej z mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych;


4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;


5) niedopełnienia obowiązku posiadania wykupionej polisy OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej;


6) sporządzenia audytu efektywności energetycznej zawierającego oczywiste i rażące błędy stwierdzone w wyniku weryfikacji.

Ostatnio modyfikowane: czwartek, 28 lutego 2013 13:13