Świadectwa Energetyczne Śląsk


Świadectwa energetyczne

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwo energetyczne budynku (certyfikat energetyczny) jest obowiązkowym dokumentem niemalże dla każdego budynku, mieszkania i lokalu wprowadzonego do obrotu. Dotyczy to zarówno nowych budynków oddawanych do użytku jak i istniejących nieruchomości, które mają zostać wynajęte bądź po prostu sprzedane.

Do 31 grudnia 2009 roku świadectwo energetyczne budynku może sporządzić, osoba która:

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Ukończyła studia magisterskie.
  3. Nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Świadectwa energetyczne zostały wprowadzone jako obowiązek z kilku powodów. Jednym z nich jest Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z nią Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. I tak w listopadzie 2008 roku pojawiły się gotowe rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane.