Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Konferencja o Efektywno?ci Energetycznej - Warszawa
środa, 01 czerwca 2011 10:35

Konferencja o Efektywno?ci Energetycznej - Warszawa

Agencja Doradztwa Energetycznego obj??a patronat medialny nad Konferencj? o Efektywno?ci Energetycznej organizowan? w Warszawie przez FRR. G?wnym celem Konferencji jest przybli?enie Uczestnikom tematyki zwi?zanej ze zmianami jakie niesie ze sob? uchwalenie nowej Ustawy o Efektywno?ci Energetycznej. Ponadto b?d? si? mogli Pa?stwo dowiedzie? jakie jest stanowisko URE, co to s? bia?e certyfikaty, jakie s? technologie oszcz?dnego gospodarowania energi? oraz ...


EFEKTYWNO?? ENERGETYCZNA

WDRO?ENIE BIA?YCH CERTYFIKATW W PRZEDSI?BIORSTWIE.


Prezydent Bronis?aw Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisa? ustaw? o efektywno?ci energetycznej.


28 29 wrzesie? 2011 roku


Hotel Sheraton, ul. Boles?awa Prusa 2, przy pl. Trzech Krzy?y, WarszawaHotel Sheraton, ul. Boles?awa Prusa 2, przy pl. Trzech Krzy?y, Warszawa


G?wne tematy konferencji :

 • Przedstawienie aktualnych zmian w przepisach ustawy o efektywno?ci energetycznej z dnia 29 kwietnia 2011 roku;
 • Omwienie najwa?niejszych zagadnie? zwi?zanych z efektywno?ci? energetyczn? w przedsi?biorstwach;
 • Zaprezentowanie technologii i nowoczesnych rozwi?za? z zakresu oszcz?dno?ci energii w przedsi?biorstwach;
 • Poinformowanie przedsi?biorcw o mo?liwo?ci uzyskania dofinansowa? w celu poprawy efektywno?ci energetycznej;
 • Przedstawienie kompetencji URE w ustawie o efektywno?ci energetycznej.

W ramach konferencji otrzymacie Pa?stwo:

 • Wiedz? z zakresu obowi?zkw wprowadzonych now? ustaw? o efektywno?ci energetycznej;
 • Mo?liwo?? wymiany dotychczasowych do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami;
 • Sposobno?? kierowania pyta? do ekspertw z bran?y energetycznej;
 • Materia?y szkoleniowe.

DO UDZIA?U ZAPRASZAMY:

 • Kadr? zarz?dzaj?c? elektrowni, elektrociep?owni, ciep?owni;
 • Dyrektorw, prezesw, wiceprezesw, kierownikw zak?adw przemys?owych;
 • Przedstawicieli przedsi?biorstw obrotu energi? elektryczn?, ciep?em i gazem;
 • Przedstawicieli firm consultingowych i doradczych obs?uguj?cych sektor energetyczny;
 • Kadr? zarz?dzaj?c? rafinerii, koksowni, hut ?elaza, cementowni, producentw wapna, ceramiki, hut szk?a, producentw papieru, cukrowni, zak?adw chemicznych;
 • Dostawcy rozwi?za? technologicznych.

PRELEGENCI:

Leszek Karski, Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego

Ryszard Wnuk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Miros?aw Semczuk, Agencja Rozwoju Przemys?u

W?odzimierz Pomierny, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Zdzis?aw Muras, Urz?d Regulacji Energetyki

Wojciech Stawiany, Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska

Anna Tamaka, Energopomiar


Formularz zg?oszeniowy: TUTAJ

Szczeg?owy program konferencji: TUTAJ


Zapraszam serdecznie do udzia?u w konferencji, maj?c przekonanie, ?e informacje przekazane przez wybitnych specjalistw bran?y energetycznej przyczyni? si? do wprowadzenia nowych rozwi?za? sprzyjaj?cych poprawie efektywno?ci energetycznej w Pa?stwa firmie. Dowiedz si? wi?cej.


Koszt konferencji:

1790 z? + VAT do 27.05.2011

1990 z? + VAT od 28.05.2011

Kontakt z organizatorem:
Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Wiejska 20/3
00-490 Warszawa
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel: (22) 100 58 96
Fax: (22) 403 39 66


Ostatnio modyfikowane: środa, 17 sierpnia 2011 07:33