Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Dotacje z NFO?iGW 2013
czwartek, 04 lipca 2013 13:11

Dotacje z NFO?iGW 2013

przetarg na bia?e certyfikaty przetarg na bia?e certyfikaty

NFO?iGW zosta? operatorem ?rodków pochodz?cych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. "Oszcz?dzanie energii i promowanie odnawialnych ?róde? energii'... dotacja si?ga nawet 80% kosztów...przeznaczona jest dla sektora publicznego...

Fundusze Norweskie szans? na modernizacj? budynków.


Od jakiego? czasu w telewizji i radiu emitowana jest kampania spo?eczna „Fundusze Europejskie – Ka?dy korzysta nie ka?dy widzi”. Dzi?ki niej ka?dy z nas mimowolnie zauwa?a projekty wspó?finansowane ze ?rodków europejskich. Wielu zapewne zauwa?y?o jak du?? cz??? inwestycji stanowi modernizacja budynków. Niejednemu nasuwa si? my?l: „mo?e ja te? spróbuj? pozyska? pieni?dze z unijnej kasy”. Niestety w obecnej perspektywie, czyli na lata 2007 – 2013 nie ma ju? szans na uzyskanie wsparcia na tego typu inwestycje. Nie nale?y si? jednak za?amywa?. Istnieje bowiem pewna alternatywa dla ?rodków pochodz?cych z kasy europejskiej.


Ta alternatywa to tzw. Fundusze Norweskie, które s? form? bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegi?, Islandi? i Liechtenstein nowym cz?onkom UE. Skierowane s? one jednak wy??cznie do podmiotów publicznych i niepublicznych, które ?wiadcz? us?ugi publiczne czyli np. szko?y niepubliczne lub niepubliczne zak?ady opieki.


W chwili obecnej istnieje mo?liwo?? uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu o nazwie PL04, który dotyczy oszcz?dzania energii i promowania odnawialnych ?róde? energii. Cele tego programu spe?niaj? wszystkie zadania zwi?zane z termomodernizacj? budynków, modernizacj? lub zast?pieniem istniej?cych ?róde? energii oraz instalacj?, modernizacj? lub wymian? w?z?ów cieplnych. W ramach wspomnianych zada? wsparcie finansowe mog? uzyska? takie dzia?ania jak: ocieplenie budynku, wymiana okien, remont wentylacji, wymiana systemów o?wietleniowych, czy instalacja systemów fotowoltaicznych. Oczywi?cie wszystkie nowe systemy musz? by? energooszcz?dne i przyczynia? si? do ochrony ?rodowiska naturalnego.
Ze ?rodków dzia?ania PL04 nie mo?e jednak zosta? wyremontowany ka?dy budynek. Musi by? to obiekt, który przeznaczony jest na któr?? z wymienionych dzia?alno?ci: administracja publiczna, o?wiata, opieka zdrowotna, spo?eczna lub socjalna, szkolnictwo wy?sze, nauka, wychowanie lub turystyka i sport.


Nale?y sobie odpowiedzie? tak?e na najwa?niejsze pytanie, ile pieni?dzy mo?na uzyska?? Pomoc udzielana jest na zasadzie bezzwrotnej dotacji, której wysoko?? mo?e wynie?? a? do 80% kosztów projektu. Udzia? dotacji jest zale?ny od usuni?tej lub unikni?tej ilo?ci ton CO2 na rok. Wysoko?? wsparcia nie mo?e by? jednak ni?sza ni? 704 157 PLN, ale te? nie wy?sza ni? 12 426 300PLN.


Mo?na zada? tak?e pytanie po co przeprowadza? termomodernizacj? budynku i czy jest ona potrzebna? Oprócz oczywistych korzy?ci ekologicznych zwi?zanych ze zmniejszeniem zu?ycia energii elektrycznej i cieplnej lub montowaniem alternatywnych ?róde? energii mo?emy uzyska? olbrzymi? oszcz?dno?? finansow?. Nowoczesne o?wietlenie zu?ywa mniej pr?du, szczelne okna, dobra wentylacja i ocieplenie budynku wp?ywaj? na zmniejszenie ilo?ci energii potrzebnej do ogrzania budynku. To wszystko za? wp?ywa bezpo?rednio na zmniejszenie wysoko?ci rachunków.


Jeste? w?a?cicielem szko?y, przedszkola, o?rodka zdrowia lub innego budynku u?yteczno?ci publicznej? Twój budynek nie jest zbyt nowoczesny i generuje du?e koszty energii? Zastanów si? powa?nie nad termomodernizacj? i uzyskaniem dofinansowania. Nie rób tego jednak zbyt d?ugo bo czas sk?adania wniosków up?ywa 12 sierpnia 2013 roku.

wi?cej informacji znajd? Pa?stwo TUTAJ.

Efektywno?? energetyczna - pozyskanie ?rodków na zadania z ni? zwi?zane. Dla nikogo nie jest ju? nowo?ci?, ?e instytucje pa?stwowe wspieraj? z w?asnych ?rodków lub ?rodków Unii Europejskiej inwestycje zwi?zane z ekologi?. Mnóstwo z nich przeznacza si? na dzia?ania dotycz?ce ogólnie poj?tej efektywno?ci energetycznej.

Czym tak w?a?ciwie jest efektywno?? energetyczna? Ustawa definiuje j? jako „stosunek uzyskanej wielko?ci efektu u?ytkowego danego obiektu, urz?dzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich u?ytkowania lub eksploatacji, do ilo?ci zu?ycia energii przez ten obiekt, urz?dzenie techniczne lub instalacj?, niezb?dnej do uzyskania tego efektu.”  Mówi?c najpro?ciej, efektywno?? energetyczna to ilo?? zu?ytej energii dla uzyskania jakiego? efektu np. przetopienia odpowiedniej ilo?ci stali w hucie lub ogrzania hali produkcyjnej. Oczywi?cie im lepsza efektywno??, tym lepiej dla ?rodowiska i kieszeni u?ytkownika danego rozwi?zania.

SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: czwartek, 04 lipca 2013 14:00