Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Przetarg na Bia?e Certyfikaty og?oszony
piątek, 04 stycznia 2013 09:41

Przetarg na Bia?e Certyfikaty og?oszony

przetarg na bia?e certyfikaty przetarg na bia?e certyfikaty

31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikowa? w Biuletynie Informacji Publicznej URE og?oszenie o przeprowadzeniu przetargu dotycz?cego wyboru przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej, za ktre mo?na uzyska? ?wiadectwa efektywno?ci energetycznej zwane popularnie bia?ymi certyfikatami.

??czn? warto?? ?wiadectw efektywno?ci energetycznej, przewidzianych do wydania w pierwszym og?oszonym przetargu, Prezes URE okre?li? na poziomie 550 tys. ton oleju ekwiwalentnego (toe). Wchodz? w to przedsi?wzi?cia takie jak:

  • 440 tys. toe dla zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez odbiorcw ko?cowych;
  • 55 tys. toe dla zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez urz?dzenia potrzeb w?asnych;
  • 55 tys. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciep?a lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.


Oferty przetargowe mo?na sk?ada? w terminie 30 dni od og?oszenia post?powania przetargowego tj. do 30 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z Ustaw? o Efektywno?ci Energetycznej ilo?? o jak? mo?na si? ubiega? to oszcz?dno?? energii pierwotnej przeliczonej na 10 ton oleju ekwiwalentnego na rok. Aby ubiega? si? o Bia?e Certyfikaty sprzedawca energii, odbiorca ko?cowy musi przed?o?y? audyt efektywno?ci energetycznej, ktry jest potwierdzeniem uzyskania zadeklarowanych oszcz?dno?ci energii.

Integralnym elementem ustawy o efektywno?ci energetycznej jest system bia?ych certyfikatw, jako mechanizm rynkowy prowadz?cy do uzyskania wymiernych oszcz?dno?ci energii w trzech ww. obszarach. Pozyskanie bia?ych certyfikatw b?dzie obowi?zkowe dla firm sprzedaj?cych energi? odbiorcom ko?cowym, w celu przed?o?enia ich Prezesowi Urz?du Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedaj?ce energi? elektryczn?, gaz ziemny i ciep?o b?d? zobligowane do pozyskania okre?lonej liczby certyfikatw w zale?no?ci od wielko?ci sprzedawanej energii. Projekt ustawy zak?ada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszcz?dno?ciowych, przedsi?biorca b?dzie mg? uzyska? dan? ilo?? certyfikatw w drodze przetargu og?aszanego przez Prezesa URE. Firmy b?d? mia?y rwnie? mo?liwo?? kupna certyfikatw na Towarowej Gie?dzie Energetycznej.


Lista przedsi?wzi??, ktre kwalifikuj? si? do przetargu znajduje si? TUTAJ.

Je?eli Wasze przedsi?wzi?cie kwalifikuje si? do uzyskania Bia?ych Certyfikatw i potrzebujecie pomocy, prosz? zapozna? si? z nasz? ofert? TUTAJ

lub

SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: sobota, 19 stycznia 2013 15:12