Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku - Sejm przyj?? wi?kszo?? poprawek do ustawy o efektywno?ci energetycznej
poniedziałek, 18 kwietnia 2011 11:26

Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku - Sejm przyj?? wi?kszo?? poprawek do ustawy o efektywno?ci energetycznej

Bia?e certyfikaty, audyt efektywno?ci energetycznej, jednostki rz?dowe i samorz?dowe - oto jakie zosta?y przyj?te poprawki przez Sejm zawarte w Ustawie o Efektywno?ci Energeycznej.

Sejm przyj?? w pi?tek wi?kszo?? poprawek Senatu do ustawy o efektywno?ci energetycznej, ktra nak?ada na firmy obowi?zek pozyskiwania ?wiadectw efektywno?ci energetycznej, tzw. bia?ych certyfikatw.
Wi?kszo?? ze zg?oszonych przez senatorw poprawek mia?a charakter doprecyzowuj?cy.

Ustawa ma poprawi? efektywno?? energetyczn? oraz promowa? innowacyjne technologie, ktre zmniejszaj? szkodliwe oddzia?ywanie sektora energetycznego na ?rodowisko. Okre?la te? zasady sporz?dzania audytw efektywno?ci energetycznej.

"Bia?e certyfikaty" b?d? wydawane na projekty, ktre prowadz? do zmniejszenia zu?ycia energii. B?dzie je wydawa? prezes Urz?du Regulacji Energetyki. Obecnie obowi?zuje ju? system "zielonych" certyfikatw na energi? ze ?rde? odnawialnych i "czerwonych" na produkcj? energii w kogeneracji - wytwarzanie ciep?a i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposb.

80 proc. ?rodkw uzyskanych z bia?ych certyfikatw trafi na zwi?kszenie oszcz?dno?ci energii przez odbiorcw ko?cowych. Pozosta?a cz??? b?dzie mog?a trafi? na zwi?kszenie oszcz?dno?ci energii przez jej wytwrcw oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii. Pieni?dze z kar za brak odpowiednich certyfikatw trafi? do Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na programy zwi?zane m.in. z odnawialnymi ?rd?ami energii oraz na zwi?kszenie sprawno?ci wytwarzania energii np. poprzez kogeneracj?.

W pi?tek pos?owie przyj?li m.in. poprawk? Senatu, zgodnie z ktr? odbiorca ko?cowy, ktry w roku poprzedzaj?cym uzyskanie certyfikatu zu?y? wi?cej ni? 400 GWh energii elektrycznej i udzia? kosztw energii w warto?ci jego produkcji jest wi?kszy ni? 15 proc. - a ktry poprawi? efektywno?? energetyczn? - przekazywa?by sprzedaj?cej mu pr?d firmie o?wiadczenie. W o?wiadczeniu tym przedstawia?by, jakie przedsi?wzi?cie przeprowadzi? i ile pr?du dzi?ki temu oszcz?dzi?. Sprzedawca energii przekazywa?by to o?wiadczenie do URE.
Zgodnie z ustaw?, do zapewnienia efektywno?ci energetycznej zobowi?zany b?dzie te? sektor publiczny - jednostki rz?dowe i samorz?dowe. Rz?d przeznaczy? na modernizacj? budynkw pa?stwowych i dzia?ania zwi?zane z popraw? efektywno?ci energetycznej ?rodki uzyskane ze sprzeda?y praw do emisji CO2 innym krajom. Jednostki sektora publicznego raz na 10 lat b?d? sporz?dza? audyty energetyczne dla powierzchni u?ytkowanych powy?ej 250 m kw.

Wcze?niej senatorowie nie poparli zg?oszonych na etapie prac komisji poprawek nak?adaj?cych na jednostki sektora publicznego obowi?zek zaoszcz?dzenia rocznie 1 proc. lub 0,5 proc. ?redniego rocznego zu?ycia energii.

Zgodnie z ustaw? minister gospodarki opracuje krajowy plan dzia?a? efektywno?ci energetycznej, ktry b?dzie zawiera? m.in. opis planowanych programw i przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej w poszczeglnych sektorach gospodarki oraz analiz? i ocen? ich wykonania. Minister b?dzie te? odpowiada? za zorganizowanie kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz promuj?cej innowacyjne technologie.

Wed?ug resortu gospodarki wzrost cen energii zwi?zany z wprowadzeniem bia?ych certyfikatw wyniesie ok. 1-1,5 proc. Projekt ma doprowadzi? do wymaganych unijnymi normami oszcz?dno?ci energii na poziomie 9 proc. ?redniego krajowego zu?ycia energii rocznie.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.
Ostatnio modyfikowane: czwartek, 12 maja 2011 10:49