Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Efektywno?? energetyczna, bia?e certyfikaty oraz audytor efektywno?ci energetycznej
czwartek, 05 maja 2011 16:54

Efektywno?? energetyczna, bia?e certyfikaty oraz audytor efektywno?ci energetycznej

Ministerstwo Gospodarki opracowa?o projekt Ustawy o efektywno?ci energetycznej. Ustawa okre?la cel w zakresie oszcz?dno?ci energii, z uwzgl?dnieniem wiod?cej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspieraj?ce oraz system monitorowania i gromadzenia niezb?dnych danych, co przyczyni si? do zwi?kszenia racjonalno?ci wykorzystania energii.


Mechanizmy wsparcia – system bia?ych certyfikatów

Integralnym elementem ustawy o efektywno?ci energetycznej b?dzie system bia?ych certyfikatów, jako mechanizm rynkowy prowadz?cy do uzyskania wymiernych oszcz?dno?ci energii w trzech obszarach tj.: zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez odbiorców ko?cowych, zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez urz?dzenia potrzeb w?asnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciep?a i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie bia?ych certyfikatów b?dzie obowi?zkowe dla firm sprzedaj?cych energi? odbiorcom ko?cowym, w celu przed?o?enia ich Prezesowi Urz?du Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedaj?ce energi? elektryczn?, gaz ziemny i ciep?o b?d? zobligowane do pozyskania okre?lonej liczby certyfikatów w zale?no?ci od wielko?ci sprzedawanej energii. Projekt ustawy zak?ada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszcz?dno?ciowych, przedsi?biorca b?dzie móg? uzyska? dan? ilo?? certyfikatów w drodze przetargu og?aszanego przez Prezesa URE. Firmy b?d? mia?y równie? mo?liwo?? kupna certyfikatów na Towarowej Gie?dzie Energetycznej.

Oprócz wy?ej wymienionych, w Ustawie znajduj? si? zapisy odno?nie nowej profesji jak? b?dzie Audytor efektywno?ci energetycznej. Jak na razie niewiadom? jest jaki kurs na audytora efektywno?ci energetycznej trzeba b?dzie przej??, aby otrzyma? uprawnienia wykonywania opracowania jakim b?dzie audyt efektywno?ci energetycznej. Na chwil? obecn? zosta?y postawione warunki odno?nie wykszta?cenia, obowi?zkowego ubezpieczenia OC audytora - (WI?CEJ).

DOWIEDZ SI? WI?CEJ - TUTAJ

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 07 czerwca 2011 09:00