Świadectwa Energetyczne Śląsk


Świadectwa energetyczne Aktualności Oddanie domu do użytkowania - jakie dokumenty
czwartek, 03 marca 2011 13:08

Oddanie domu do użytkowania - jakie dokumenty

Świadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentów jakie należy dołączyć do Nadzoru Budowlanego aby oddać budynek do użytkowania. Za oddanie do użytkowania budynku odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlany.

 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH


Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po:

 • zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji,
 • UZYSKANIU DECYZJI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU.

 

Aby uzyskać decyzję należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę;
 2. Oryginał dziennika budowy;
 3. Oświadczenie kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Protokoły badań i sprawdzeń, w tym:

 • Protokół sprawdzenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych - więcej informacji pod nr. tel. +48 508 928 787
 • Protokół szczelności i zagazowania wewnętrznej instalacji gazowej;
 • Protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej /jeżeli dotyczy/;
 • Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i protokół badania rezystancji izolacji kabla zasilającego;
 • Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej;
 • Protokół odbioru końcowego przyłączy sanitarnych LUB protokół szczelności zbiornika bezodpływowego/lub oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu oczyszczalni ścieków.

5.    Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - więcej informacji pod nr. tel.

+48 601 176 513

(nie dotyczy obiektów wymienionych TUTAJ).

6. Inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci, szambo);

7. UPOWAŻNIENIE (udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu Inwestora) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17zł;

8. W przypadku żądania zaświadczenia o zakończeniu budowy - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy w wysokości 17 zł (z wyjątkiem czynności podlegających opłacie skarbowej i zwolnieniami z opłaty na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

9. Karta Informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzania Świadectw Energetycznych tutaj lub zostawić dane budynku i kontaktowe tutaj, a skontaktujemy się  z Państwem.

 


Ostatnio modyfikowane: czwartek, 21 czerwca 2012 11:11