Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


?wiadectwa energetyczne Aktualno?ci Oddanie domu do u?ytkowania - jakie dokumenty
czwartek, 03 marca 2011 13:08

Oddanie domu do u?ytkowania - jakie dokumenty

?wiadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentów jakie nale?y do??czy? do Nadzoru Budowlanego aby odda? budynek do u?ytkowania. Za oddanie do u?ytkowania budynku odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlany.

 

ZAKO?CZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH


Do u?ytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budow?, mo?na przyst?pi? po:

 • zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zako?czeniu budowy, je?eli organ ten, w terminie 21 dni od dnia dor?czenia zawiadomienia o zako?czeniu budowy nie zg?osi sprzeciwu w drodze decyzji,
 • UZYSKANIU DECYZJI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O POZWOLENIU NA U?YTKOWANIE OBIEKTU.

 

Aby uzyska? decyzj? nale?y z?o?y? zawiadomienie o zako?czeniu budowy oraz do??czy? nast?puj?ce dokumenty:

 1. Kserokopia decyzji pozwolenia na budow?;
 2. Orygina? dziennika budowy;
 3. O?wiadczenie kierownika budowy:
 • o zgodno?ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow?, przepisami i obowi?zuj?cymi Polskimi Normami;
 • o doprowadzeniu do nale?ytego stanu i porz?dku terenu budowy – ulicy, s?siedniej nieruchomo?ci,  budynku lub lokalu;
 • o?wiadczenie o w?a?ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg?ych, je?eli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzale?niona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Protoko?y bada? i sprawdze?, w tym:

 • Protokó? sprawdzenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych - wi?cej informacji pod nr. tel. +48 508 928 787
 • Protokó? szczelno?ci i zagazowania wewn?trznej instalacji gazowej;
 • Protokó? odbioru zewn?trznej sieci gazowej /je?eli dotyczy/;
 • Protokó? badania skuteczno?ci ochrony przeciwpora?eniowej i protokó? badania rezystancji izolacji kabla zasilaj?cego;
 • Protokó? odbioru zewn?trznej sieci elektrycznej;
 • Protokó? odbioru ko?cowego przy??czy sanitarnych LUB protokó? szczelno?ci zbiornika bezodp?ywowego/lub o?wiadczenie kierownika budowy o prawid?owym wykonaniu oczyszczalni ?cieków.

5.    Kopi? ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wi?cej informacji pod nr. tel.

+48 601 176 513

(nie dotyczy obiektów wymienionych TUTAJ).

6. Inwentaryzacja geodezyjn? powykonawcz? z namierzeniem i naniesieniem obiektów na map? zasadnicz? (budynki, sieci, szambo);

7. UPOWA?NIENIE (udzielone osobie pe?nomocnika dzia?aj?cego w imieniu Inwestora) wraz z potwierdzeniem dokonania op?aty skarbowej w wysoko?ci 17z?;

8. W przypadku ??dania za?wiadczenia o zako?czeniu budowy - potwierdzenie dokonania op?aty skarbowej za wydanie za?wiadczenia o zako?czeniu budowy w wysoko?ci 17 z? (z wyj?tkiem czynno?ci podlegaj?cych op?acie skarbowej i zwolnieniami z op?aty na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o op?acie skarbowej Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

9. Karta Informacyjna

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? sporz?dzania ?wiadectw Energetycznych tutaj lub zostawi? dane budynku i kontaktowe tutaj, a skontaktujemy si?  z Pa?stwem.

 


Ostatnio modyfikowane: czwartek, 21 czerwca 2012 11:11