Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku - Senat zaproponowa? kilka poprawek
środa, 06 kwietnia 2011 08:32

Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku - Senat zaproponowa? kilka poprawek

Kilkana?cie poprawek zaproponowa? Senat doUstawa o efektywno?ci energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku, ktra nak?ada na firmy obowi?zek pozyskiwania ?wiadectw efektywno?ci energetycznej, tzw. bia?ych certyfikatw, audytw energetycznych. Wi?kszo?? z nich ma charakter doprecyzowuj?cy.

Zgodnie z ustaw? minister gospodarki opracuje Krajowy Plan Dzia?a? Efektywno?ci Energetycznej, ktry b?dzie zawiera? m.in. opis planowanych programw i przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej w poszczeglnych sektorach gospodarki oraz analiz? i ocen? ich wykonania.

W g?osowaniu wzi??o udzia? 86 senatorw, wszyscy poparli ustaw?. Ma ona poprawi? efektywno?? energetyczn? oraz promowa? innowacyjne technologie, ktre zmniejszaj? szkodliwe oddzia?ywanie sektora energetycznego na ?rodowisko. Okre?la te? zasady sporz?dzania audytw efektywno?ci energetycznej.

"Bia?e certyfikaty" b?d? wydawane na projekty, ktre prowadz? do zmniejszenia zu?ycia energii. B?dzie je wydawa? prezes Urz?du Regulacji Energetyki. Obecnie obowi?zuje ju? system "zielonych" certyfikatw na energi? ze ?rde? odnawialnych i "czerwonych" na produkcj? energii w kogeneracji - wytwarzanie ciep?a i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposb.


80 proc. ?rodkw uzyskanych z bia?ych certyfikatw trafi na zwi?kszenie oszcz?dno?ci energii przez odbiorcw ko?cowych. Pozosta?a cz??? b?dzie mog?a trafi? na zwi?kszenie oszcz?dno?ci energii przez jej wytwrcw oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii. Pieni?dze z kar za brak odpowiednich certyfikatw trafi? do Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na programy zwi?zane m.in. z odnawialnymi ?rd?ami energii oraz na zwi?kszenie sprawno?ci wytwarzania energii np. poprzez kogeneracj?.

Senat zaproponowa? w przyj?tych poprawkach, by odbiorca ko?cowy, ktry w roku poprzedzaj?cym uzyskanie certyfikatu zu?y? wi?cej ni? 400 GWh energii elektrycznej i udzia? kosztw energii w jego produkcji jest wi?kszy ni? 15 proc., a ktry poprawi? efektywno?? energetyczn? przekazywa? sprzedaj?cej mu pr?d firmie o?wiadczenie. W o?wiadczeniu tym przedstawia?by, jakie przedsi?wzi?cie przeprowadzi? i ile pr?du dzi?ki temu oszcz?dzi?. Sprzedawca energii przekazywa?by to o?wiadczenie do URE. Senatorowie przewidzieli kar? za przedstawienie w o?wiadczeniu nieprawdziwych informacji - prezes URE mg?by na?o?y? na takiego przedsi?biorc? kar? do pieni??n? w wysoko?ci do 2 mln euro.

Zgodnie z ustaw?, do zapewnienia efektywno?ci energetycznej zobowi?zany b?dzie te? sektor publiczny - jednostki rz?dowe i samorz?dowe. Rz?d przeznaczy? na modernizacj? budynkw pa?stwowych i dzia?ania zwi?zane z popraw? efektywno?ci energetycznej ?rodki uzyskane ze sprzeda?y praw do emisji CO2 innym krajom. Jednostki sektora publicznego, raz na 10 lat b?d? sporz?dza? audyty energetyczne dla powierzchni u?ytkowanych powy?ej 250 m kw.

Senatorowie nie poparli zg?oszonych na etapie prac komisji poprawek nak?adaj?cych na jednostki sektora publicznego obowi?zek zaoszcz?dzenia rocznie 1 proc. lub 0,5 proc. ?redniego rocznego zu?ycia energii.

Zgodnie z ustaw? minister gospodarki opracuje Krajowy Plan Dzia?a? Efektywno?ci Energetycznej, ktry b?dzie zawiera? m.in. opis planowanych programw i przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej w poszczeglnych sektorach gospodarki oraz analiz? i ocen? ich wykonania. Minister b?dzie te? odpowiada? za zorganizowanie kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz promuj?cej innowacyjne technologie.

Wed?ug resortu gospodarki wzrost cen energii zwi?zany z wprowadzeniem bia?ych certyfikatw wyniesie ok. 1-1,5 proc. Projekt ma doprowadzi? do wymaganych unijnymi normami oszcz?dno?ci energii na poziomie 9 proc. ?redniego krajowego zu?ycia energii rocznie.

Ustawa o efektywno?ci energetycznej (Uee) uchwalona 15 kwietnia 2011 wprowadza dok?adn? warto?? energii, jak? nale?y zaoszcz?dzi? w 2016 r. Obowi?zek uzyskania oszcz?dno?ci na?o?ono na dwie grupy: przedsi?biorstwa energetyczne produkuj?ce, sprzedaj?ce lub dystrybuuj?ce energi?, ciep?o lub gaz oraz na jednostki samorz?dw terytorialnych. Niestety zobowi?zania te zosta?y roz?o?one nierwnomiernie.

Budownictwo jest dzi? g?wnym konsumentem i odbiorc? ko?cowym energii. Zu?ywa jej ponad 40% i to w przewa?aj?cej cz??ci na ogrzewanie (ponad 80% dla budynkw mieszkalnych). Zgodnie z tre?ci? uchwalonej ustawy, dzia?ania zmierzaj?ce do poprawy efektywno?ci energetycznej maj? by? realizowane u odbiorcw ko?cowych, czyli m.in. w budynkach. Mo?na to osi?gn?? poprzez modernizacje obiektw, ich przebudowy lub remonty, czy te? lokalne wytwarzanie energii z odnawialnych ?rde?.

wi?cej o efektywno?ci energetycznej tutaj

oferta audytw energetycznych tutaj

Ostatnio modyfikowane: czwartek, 12 maja 2011 10:58