ƚwiadectwa Energetyczne ƚląsk


poniedziaƂek, 08 sierpnia 2011 15:22

Projekt Rozporz?dzenia o szkoleniu dla przysz?ych audytorów efektywno?ci energetycznej

W zwi?zku z wprowadzeniem Ustawy o Efektywno?ci Energetycznej pojawi? si? projekt Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj?cych si? o uzyskanie audytora efektywno?ci energetycznej. Projekt Rozporz?dzenia okre?la:

 

Projekt Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj?cych si? o uzyskanie audytora efektywno?ci energetycznej okre?la:

  1. Sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu dla osób chc?cych przeprowadza? audyt efektywno?ci energetycznej;
  2. Kryteria jakie powinny spe?nia? jednostki organizacyjne, przy których powo?uje si? komisje kwalifikacyjne oraz tryb ich powo?ywania;
  3. Wysoko?? op?aty za przeprowadzenie egzaminu.

 

Odnosz?c si? do szkolenia dla przysz?ych audytorów efektywno?ci energetycznych musz? Oni spe?ni? pewne warunki, aby móc rozpocz?? takie szkolenie.

Zarówno szkolenie jak i egzamin dla przysz?ego audytora efektywno?ci energetycznej sk?ada? si? b?dzie z cz??ci teoretycznej oraz praktycznej.

Szkolenie teoretyczne to minimum 160 godzin wyk?adów o tematyce zgodnej z za??cznikiem 1 Projektu Rozporz?dzenia , a ?wiczenia praktyczne to minimum 24 godziny.

Egzamin sk?ada? si? b?dzie z dwóch cz??ci:

  1. Cz??ci pisemnej - test jednokrotnego wyboru. Ta cz??? b?dzie trwa? 160 minut. Uzyskanie 60 punktów kwalifikuje do przyst?pienia do drugiej cz??ci egzaminu;
  2. Cz??ci praktycznej - sprawdzenie umiej?tno?ci samodzielnego sporz?dzenia audytu efektywno?ci energetycznej. Czas trwania to 180 minut.

Egzamin poprawkowy mo?e odby? si? najwcze?niej po up?ywie 60 dni.

Wysoko?? op?aty za przeprowadzenie egzaminu wynosi 80% kwoty miesi?cznego przeci?tnego wynagrodzenia w roku poprzedzaj?cym przeprowadzenie egzaminu zgodnego z og?oszeniem przez Prezesa GUS.

Ostatnio modyfikowane: poniedziaƂek, 08 sierpnia 2011 21:49