Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Aktualności Dotacje z WFOŚiGW - czyste powietrze
środa, 22 maja 2013 10:53

Dotacje z WFOŚiGW - czyste powietrze

przetarg na białe certyfikaty przetarg na białe certyfikaty

WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowe dokumenty dotyczące dofinansowań przedsięwzięć, na które przeznaczy pieniądze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu - Regulamin.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin naboru wniosków (zwany dalej „Regulaminem”), stosuje się do wniosków o dofinansowanie (zwanych dalej także „wnioskami”), złożonych w naborze ciągłym (zwanym dalej „naborem”), w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

2. Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków złożonych w naborze do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć określa program priorytetowy.

4. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji albo dotacji i pożyczki albo pożyczki jest składany na jednym formularzu.


Rozdział II

Składanie wniosków

§ 2

1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …………………………………… (zwanego dalej „wfośigw”) – www………… oraz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl.

2. Wnioski należy składać na formularzu, właściwym dla naboru w ramach programu priorytetowego.

3. Wnioski należy składać do wfośigw właściwego dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

4. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego wfośigw zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie wfośigw.

5. Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

a. w dedykowanej aplikacji internetowej, po utworzeniu konta i zalogowaniu,

b. na stronie internetowej wfośigw,

c. w siedzibie wfośigw ul……………… w wersji papierowej.

6. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)

b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu

c. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 7. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.

8. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale………).

9. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje: a. dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej - data jego wysłania na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) b. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez aplikację internetową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:

termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

10. Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:

a. wnioski w wersji elektronicznej złożone poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wyłącznie wersja elektroniczna) - potwierdzenie wygenerowane przez powyższy system (UPP,UPO)

b. wnioski składane przez Portal Beneficjenta – potwierdzenie na dostarczonej do biura WFOŚiGW wersji papierowej wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodną z przesłaną wersją elektroniczną), potwierdzeniem terminu wpływu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.

c. wnioski w wersji papierowej (wypełniane ręcznie) – potwierdzeniem terminu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.

11. Wniosek o dofinansowanie złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

12. Ze środków niniejszego programu nie można finansować zakresu rzeczowego zrealizowanego z innych środków publicznych bądź wcześniej zrealizowanego w ramach programu priorytetowego.

13. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie na ten sam zakres rzeczowy, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

Rozdział III

Etapy rozpatrywania wniosku

§ 3 1. Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych.

Etapy rozpatrywania wniosku:

1) rejestrowanie wniosku;

2) ocena wniosku wg kryteriów dostępu;

3) uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu – dwukrotnie do 15 dni roboczych (każde uzupełnienie) od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę

4) ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu;

5) ocena wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających, w tym wizytacja dopuszczająca (o której mowa w § 5 ust. 2);

6) uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających – do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę 1 ; 2. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania tych czynności. § 4 W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przewiduje się możliwość kontaktu wfośigw z wnioskodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub SMS.

Rozdział IV

Ocena wniosku o dofinansowanie

§ 5

1. Do oceny wniosków złożonych w naborze w ramach programu priorytetowego stosuje się następujące kategorie kryteriów wyboru przedsięwzięć:

1) kryteria dostępu (kryteria formalne);

2) kryteria jakościowe dopuszczające (kryteria merytoryczne).

2. W trakcie oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających, przedstawiciel wfośigw wizytuje budynek wnioskodawcy w celu oceny zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Wizytacja dotyczy wszystkich budynków istniejących oraz nowo budowanych, w których istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu priorytetowego.

3. Wizytacja dopuszczająca zostanie umówiona telefonicznie lub e-mailowo przez wfośigw.

4. Z przeprowadzonej wizytacji zostaje sporządzony „Protokół dopuszczający”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Ocena według kryteriów dostępu

§ 6

1. Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym.

2. Ocena wniosku na podstawie kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia –spełnia”.

3. Na etapie oceny według kryteriów dostępu możliwe jest dwukrotne wezwanie do uzupełnienia złożonej dokumentacji w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

4. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, istnieje możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek o wydłużenie terminu musi być złożony przed upływem wyznaczonego terminu złożenia uzupełnienia.

5. Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli wnioskodawca pomimo dwukrotnego wezwania w wyznaczonym terminie: 1) nie złożył wskazanych w wezwaniu dokumentów; 2) nie złożył wymaganych wyjaśnień; 3) złożył wyjaśnienia niepozwalające na stwierdzenie, że kryteria zostały spełnione.

6. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku.

7. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może zwrócić się pisemnie do wfośigw o powtórną ocenę wniosku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku. W piśmie wnioskodawca wskazuje kryteria, z których oceną się nie zgadza uzasadniając swoje stanowisko.

8. Rozpatrzenie przez wfośigw prośby wnioskodawcy, o której mowa w ust. 7, powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wpływu do kancelarii wfośigw.

9. Odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów dostępu nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Rozdział VI

Ocena według kryteriów jakościowych dopuszczających

§ 7

1. Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu oceny według kryteriów jakościowych dopuszczających jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku według kryteriów dostępu.

2. Ocena wniosku według kryteriów jakościowych dopuszczających dokonywana jest zgodnie z kryteriami określonymi w programie priorytetowym.

3. Na etapie oceny według kryteriów jakościowych dopuszczających możliwe jest jednokrotne uzupełnienie złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

4. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, istnieje możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek o wydłużenie terminu musi być złożony przed upływem wyznaczonego terminu złożenia uzupełnienia.

5. W przypadku, gdy wnioskowane do dofinansowania koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczają 53 000 zł, wfosigw ma prawo zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy oraz określić dodatkowe formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz dochodzenia należności.

6. Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) nie spełnia któregokolwiek z kryteriów;

2) wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów;

3) wnioskodawca nie złożył w terminie wymaganych wyjaśnień;

4) wnioskodawca złożył wyjaśnienia niepozwalające na stwierdzenie, że kryteria zostały spełnione;

5) wnioskodawca nie wyraził zgody na przeprowadzenie wizytacji, o której mowa w § 5 ust. 2; § 8 1. W przypadku odrzucenia wniosku na etapie oceny według kryteriów jakościowych dopuszczających, w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 6, wnioskodawca może zwrócić się pisemnie do wfośigw o powtórną ocenę wniosku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku5 . W piśmie wnioskodawca wskazuje wszystkie kryteria, z których oceną się nie zgadza wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

2. Rozpatrzenie przez wfośigw prośby wnioskodawcy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wpływu do kancelarii wfośigw.

3. Odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów jakościowych dopuszczających nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Rozdział VII

Dofinansowanie

§ 9

1. Decyzja o udzieleniu dofinansowania jest podejmowana przez wfośigw.

2. Podstawę odmowy udzielenia dofinansowania może stanowić negatywna ocena możliwości realizacji zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie.

3. Informacja o warunkach dofinansowania albo o nieprzyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia, przesyłana jest pisemnie do wnioskodawcy.

4. Wnioskodawca może zwrócić się pisemnie do wfośigw o ponowne rozważenie możliwości przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o nieprzyznaniu dofinansowania.

5. Rozpatrzenie przez wfośigw pisma wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 4, powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty jego wpływu do kancelarii wfośigw.

6. Odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Rozdział VIII

Zawarcie umowy

§ 10

1. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, wfośigw przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym wzorem oraz danymi zawartymi w ocenionym pozytywnie wniosku oraz informuje Wnioskodawcę o terminie podpisania umowy.

2. Zobowiązanie wfośigw powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej umowy, o której mowa w ust. 1.Rozdział IX Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

§ 11

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

2. ………. /ewentualnie do uzupełnienia o właściwe regulacje wewnętrzne wfośigw/. Rozdział X Postanowienia końcowe

§ 12

Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga wfośigw.

§ 13

Złożenie wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach programu priorytetowego oznacza:

1. akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych;

2. wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli wfośigw wizytacji dopuszczającej do udziału w naborze oraz wizytacji końcowej;

3. wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli wfośigw lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontroli realizacji przedsięwzięcia.

§ 14 1.

Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków przez wfośigw mają charakter instrukcyjny i ich naruszenie przez wfośigw nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony wnioskodawcy. 2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania wfośigw o każdej zmianie danych adresowych, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji przez wfośigw, przesłanego na dotychczas znany wfośigw adres wnioskodawcy.

§ 15

1. Wfośigw może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić postanowienia Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych w trwającym naborze.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, wfośigw zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 3. Ewentualne spory i roszczenia związane z naborem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby wfośigw.

Załączniki do Regulaminu:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie z listą załączników.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (z metodyką wyliczania dochodu).

3. Ogłoszenie o naborze.

4. Wzór Protokołu dopuszczającego z instrukcją.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: środa, 10 października 2018 16:38