Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Dotacje z WFO?iGW - czyste powietrze
środa, 22 maja 2013 10:53

Dotacje z WFO?iGW - czyste powietrze

przetarg na bia?e certyfikaty przetarg na bia?e certyfikaty

WFO?iGW w Katowicach przedstawi? nowe dokumenty dotycz?ce dofinansowa? przedsi?wzi??, na które przeznaczy pieni?dze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu - Regulamin.

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin naboru wniosków (zwany dalej „Regulaminem”), stosuje si? do wniosków o dofinansowanie (zwanych dalej tak?e „wnioskami”), z?o?onych w naborze ci?g?ym (zwanym dalej „naborem”), w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

2. Regulamin okre?la sposób rozpatrywania wniosków z?o?onych w naborze do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegó?owe kryteria wyboru przedsi?wzi?? okre?la program priorytetowy.

4. Wniosek o dofinansowanie przedsi?wzi?cia w formie dotacji albo dotacji i po?yczki albo po?yczki jest sk?adany na jednym formularzu.


Rozdzia? II

Sk?adanie wniosków

§ 2

1. Nabór wniosków odbywa si? na podstawie og?oszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w …………………………………… (zwanego dalej „wfo?igw”) – www………… oraz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl.

2. Wnioski nale?y sk?ada? na formularzu, w?a?ciwym dla naboru w ramach programu priorytetowego.

3. Wnioski nale?y sk?ada? do wfo?igw w?a?ciwego dla miejsca po?o?enia nieruchomo?ci obj?tej wnioskiem o dofinansowanie.

4. Wniosek o dofinansowanie z?o?ony do niew?a?ciwego wfo?igw zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacj? o w?a?ciwym terytorialnie wfo?igw.

5. Formularz wniosku wraz z za??cznikami oraz instrukcj? jego wype?niania dost?pne s?:

a. w dedykowanej aplikacji internetowej, po utworzeniu konta i zalogowaniu,

b. na stronie internetowej wfo?igw,

c. w siedzibie wfo?igw ul……………… w wersji papierowej.

6. Wniosek sk?ada si? w wersji elektronicznej poprzez:

a. aplikacj? internetow? (tj. Portal Beneficjenta dost?pny na stronie WFO?iGW)

b. u?ycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywo?uje skutki prawne równowa?ne podpisowi w?asnor?cznemu

c. u?ycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 7. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma mo?liwo?ci zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesy?a poprzez Portal Beneficjenta WFO?iGW wersj? elektroniczn? wniosku, drukuje wniosek i wysy?a jego podpisan? wersj? papierow? wraz z wymaganymi za??cznikami drog? pocztow? na adres WFO?iGW. Pe?na instrukcja sk?adania wniosku przy u?yciu Portalu Beneficjenta zosta?a udost?pniona w Bazie Wiedzy portalu.

8. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma mo?liwo?ci z?o?enia wniosku drog? elektroniczn? w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest z?o?enie wniosku wraz z za??cznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie w?a?ciwego WFO?iGW lub jego oddziale………).

9. Wniosek sk?ada si? w terminach wskazanych w og?oszeniu o naborze. O zachowaniu terminu z?o?enia wniosku decyduje: a. dla wniosku sk?adanego przy u?yciu aplikacji internetowej - data jego wys?ania na skrzynk? podawcz? WFO?iGW znajduj?c? si? na elektronicznej Platformie Us?ug Administracji Publicznej (ePUAP) b. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku sk?adanego przez aplikacj? internetow? bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:

? termin wp?ywu wniosku do kancelarii WFO?iGW – je?eli wniosek o dofinansowanie zosta? dostarczony osobi?cie albo za po?rednictwem kuriera, lub

? data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcj? operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pe?ni Poczta Polska S.A.).

10. Sposób potwierdzenia terminu wp?ywu wniosku do WFO?iGW:

a. wnioski w wersji elektronicznej z?o?one poprzez elektroniczn? Platform? Us?ug Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wy??cznie wersja elektroniczna) - potwierdzenie wygenerowane przez powy?szy system (UPP,UPO)

b. wnioski sk?adane przez Portal Beneficjenta – potwierdzenie na dostarczonej do biura WFO?iGW wersji papierowej wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodn? z przes?an? wersj? elektroniczn?), potwierdzeniem terminu wp?ywu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesy?ki.

c. wnioski w wersji papierowej (wype?niane r?cznie) – potwierdzeniem terminu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesy?ki.

11. Wniosek o dofinansowanie z?o?ony poza og?oszonym terminem naboru zostaje odrzucony, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

12. Ze ?rodków niniejszego programu nie mo?na finansowa? zakresu rzeczowego zrealizowanego z innych ?rodków publicznych b?d? wcze?niej zrealizowanego w ramach programu priorytetowego.

13. W przypadku z?o?enia wi?cej ni? jednego wniosku o dofinansowanie na ten sam zakres rzeczowy, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejno?? wp?ywu).

Rozdzia? III

Etapy rozpatrywania wniosku

§ 3 1. Rozpatrzenie wniosku odbywa si? w terminie do 90 dni roboczych.

Etapy rozpatrywania wniosku:

1) rejestrowanie wniosku;

2) ocena wniosku wg kryteriów dost?pu;

3) uzupe?nienie przez wnioskodawc? brakuj?cych informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dost?pu – dwukrotnie do 15 dni roboczych (ka?de uzupe?nienie) od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawc?

4) ponowna ocena wniosku wg kryteriów dost?pu;

5) ocena wniosku wg kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych, w tym wizytacja dopuszczaj?ca (o której mowa w § 5 ust. 2);

6) uzupe?nienie przez wnioskodawc? brakuj?cych informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych – do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawc? 1 ; 2. Wezwanie wnioskodawcy do uzupe?nienia brakuj?cych informacji i/lub dokumentów mo?e wyd?u?y? termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania tych czynno?ci. § 4 W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przewiduje si? mo?liwo?? kontaktu wfo?igw z wnioskodawc?, za po?rednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub SMS.

Rozdzia? IV

Ocena wniosku o dofinansowanie

§ 5

1. Do oceny wniosków z?o?onych w naborze w ramach programu priorytetowego stosuje si? nast?puj?ce kategorie kryteriów wyboru przedsi?wzi??:

1) kryteria dost?pu (kryteria formalne);

2) kryteria jako?ciowe dopuszczaj?ce (kryteria merytoryczne).

2. W trakcie oceny wg kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych, przedstawiciel wfo?igw wizytuje budynek wnioskodawcy w celu oceny zgodno?ci danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Wizytacja dotyczy wszystkich budynków istniej?cych oraz nowo budowanych, w których istnieje ?ród?o ciep?a spe?niaj?ce wymagania programu priorytetowego.

3. Wizytacja dopuszczaj?ca zostanie umówiona telefonicznie lub e-mailowo przez wfo?igw.

4. Z przeprowadzonej wizytacji zostaje sporz?dzony „Protokó? dopuszczaj?cy”, którego wzór stanowi za??cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdzia? V

Ocena wed?ug kryteriów dost?pu

§ 6

1. Ocena wniosku wed?ug kryteriów dost?pu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dost?pu okre?lonymi w programie priorytetowym.

2. Ocena wniosku na podstawie kryteriów dost?pu ma posta? „0-1” tzn. „nie spe?nia –spe?nia”.

3. Na etapie oceny wed?ug kryteriów dost?pu mo?liwe jest dwukrotne wezwanie do uzupe?nienia z?o?onej dokumentacji w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawc?.

4. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, istnieje mo?liwo?? wyd?u?enia terminu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek o wyd?u?enie terminu musi by? z?o?ony przed up?ywem wyznaczonego terminu z?o?enia uzupe?nienia.

5. Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, je?eli wnioskodawca pomimo dwukrotnego wezwania w wyznaczonym terminie: 1) nie z?o?y? wskazanych w wezwaniu dokumentów; 2) nie z?o?y? wymaganych wyja?nie?; 3) z?o?y? wyja?nienia niepozwalaj?ce na stwierdzenie, ?e kryteria zosta?y spe?nione.

6. Niespe?nienie któregokolwiek z kryteriów dost?pu skutkuje odrzuceniem wniosku.

7. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca mo?e zwróci? si? pisemnie do wfo?igw o powtórn? ocen? wniosku, w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informuj?cego o odrzuceniu wniosku. W pi?mie wnioskodawca wskazuje kryteria, z których ocen? si? nie zgadza uzasadniaj?c swoje stanowisko.

8. Rozpatrzenie przez wfo?igw pro?by wnioskodawcy, o której mowa w ust. 7, powinno nast?pi? w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wp?ywu do kancelarii wfo?igw.

9. Odrzucenie wniosku na etapie oceny wed?ug kryteriów dost?pu nie stanowi przeszkody do ubiegania si? o dofinansowanie przedsi?wzi?cia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Rozdzia? VI

Ocena wed?ug kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych

§ 7

1. Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu oceny wed?ug kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku wed?ug kryteriów dost?pu.

2. Ocena wniosku wed?ug kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych dokonywana jest zgodnie z kryteriami okre?lonymi w programie priorytetowym.

3. Na etapie oceny wed?ug kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych mo?liwe jest jednokrotne uzupe?nienie z?o?onej przez wnioskodawc? dokumentacji w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawc?.

4. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, istnieje mo?liwo?? wyd?u?enia terminu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek o wyd?u?enie terminu musi by? z?o?ony przed up?ywem wyznaczonego terminu z?o?enia uzupe?nienia.

5. W przypadku, gdy wnioskowane do dofinansowania koszty kwalifikowane przedsi?wzi?cia przekraczaj? 53 000 z?, wfosigw ma prawo za??da? przed?o?enia dodatkowych dokumentów potwierdzaj?cych sytuacj? finansow? wnioskodawcy oraz okre?li? dodatkowe formy zabezpieczenia prawid?owej realizacji przedsi?wzi?cia oraz dochodzenia nale?no?ci.

6. Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, je?eli:

1) nie spe?nia któregokolwiek z kryteriów;

2) wnioskodawca nie dostarczy? w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów;

3) wnioskodawca nie z?o?y? w terminie wymaganych wyja?nie?;

4) wnioskodawca z?o?y? wyja?nienia niepozwalaj?ce na stwierdzenie, ?e kryteria zosta?y spe?nione;

5) wnioskodawca nie wyrazi? zgody na przeprowadzenie wizytacji, o której mowa w § 5 ust. 2; § 8 1. W przypadku odrzucenia wniosku na etapie oceny wed?ug kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych, w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 6, wnioskodawca mo?e zwróci? si? pisemnie do wfo?igw o powtórn? ocen? wniosku, w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informuj?cego o odrzuceniu wniosku5 . W pi?mie wnioskodawca wskazuje wszystkie kryteria, z których ocen? si? nie zgadza wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

2. Rozpatrzenie przez wfo?igw pro?by wnioskodawcy, o której mowa w ust. 1, powinno nast?pi? w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wp?ywu do kancelarii wfo?igw.

3. Odrzucenie wniosku na etapie oceny wed?ug kryteriów jako?ciowych dopuszczaj?cych nie stanowi przeszkody do ubiegania si? o dofinansowanie przedsi?wzi?cia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Rozdzia? VII

Dofinansowanie

§ 9

1. Decyzja o udzieleniu dofinansowania jest podejmowana przez wfo?igw.

2. Podstaw? odmowy udzielenia dofinansowania mo?e stanowi? negatywna ocena mo?liwo?ci realizacji zobowi?za? wynikaj?cych z umowy o dofinansowanie przez osob? ubiegaj?c? si? o dofinansowanie.

3. Informacja o warunkach dofinansowania albo o nieprzyznaniu dofinansowania przedsi?wzi?cia, przesy?ana jest pisemnie do wnioskodawcy.

4. Wnioskodawca mo?e zwróci? si? pisemnie do wfo?igw o ponowne rozwa?enie mo?liwo?ci przyznania dofinansowania w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informuj?cego o nieprzyznaniu dofinansowania.

5. Rozpatrzenie przez wfo?igw pisma wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 4, powinno nast?pi? w terminie do 15 dni roboczych od daty jego wp?ywu do kancelarii wfo?igw.

6. Odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi przeszkody do ubiegania si? o dofinansowanie przedsi?wzi?cia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Rozdzia? VIII

Zawarcie umowy

§ 10

1. W przypadku podj?cia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, wfo?igw przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia zgodnie z przyj?tym wzorem oraz danymi zawartymi w ocenionym pozytywnie wniosku oraz informuje Wnioskodawc? o terminie podpisania umowy.

2. Zobowi?zanie wfo?igw powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej umowy, o której mowa w ust. 1.Rozdzia? IX Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

§ 11

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z pó?n. zm.).

2. ………. /ewentualnie do uzupe?nienia o w?a?ciwe regulacje wewn?trzne wfo?igw/. Rozdzia? X Postanowienia ko?cowe

§ 12

Wszelkie w?tpliwo?ci odnosz?ce si? do interpretacji postanowie? Regulaminu rozstrzyga wfo?igw.

§ 13

Z?o?enie wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach programu priorytetowego oznacza:

1. akceptacj? postanowie? niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych;

2. wyra?enie zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli wfo?igw wizytacji dopuszczaj?cej do udzia?u w naborze oraz wizytacji ko?cowej;

3. wyra?enie zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli wfo?igw lub Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej kontroli realizacji przedsi?wzi?cia.

§ 14 1.

Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków przez wfo?igw maj? charakter instrukcyjny i ich naruszenie przez wfo?igw nie stanowi podstawy do roszcze? ze strony wnioskodawcy. 2. Wnioskodawca ma obowi?zek niezw?ocznego informowania wfo?igw o ka?dej zmianie danych adresowych, pod rygorem uznania skutecznego dor?czenia korespondencji przez wfo?igw, przes?anego na dotychczas znany wfo?igw adres wnioskodawcy.

§ 15

1. Wfo?igw mo?e, w uzasadnionych przypadkach, zmieni? postanowienia Regulaminu. Zmiany te nie dotycz? wniosków ju? z?o?onych w trwaj?cym naborze.

2. Niezale?nie od postanowie? ust. 1, wfo?igw zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany niniejszego Regulaminu wraz z za??cznikami w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowi?zuj?cych. 3. Ewentualne spory i roszczenia zwi?zane z naborem rozstrzyga? b?dzie s?d powszechny w?a?ciwy dla siedziby wfo?igw.

Za??czniki do Regulaminu:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie z list? za??czników.

2. Instrukcja wype?niania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (z metodyk? wyliczania dochodu).

3. Og?oszenie o naborze.

4. Wzór Protoko?u dopuszczaj?cego z instrukcj?.


SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: środa, 10 października 2018 16:38