Świadectwa Energetyczne Śląsk


sobota, 24 listopada 2012 09:32

Dyrektywa 2012/27/UE

Nowa Dyrektywa w sprawie efektywno?ci energetycznej przyj?ta

25 pa?dziernika 2012 r. Unia Europejska przyj??a Dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywno?ci energetycznej. Dokument ten zosta? opublikowany w Dzienniku Urz?dowym UE, 14 listopada br.

G?osowanie nad nowym aktem prawnym zmieniaj?cym Dyrektyw? 2009/125/WE i2010/30/UE oraz uchylaj?cym Dyrektywy 2004/8/WE i2006/32/WE odby?o si? w Parlamencie Europejskim 11 wrze?nia br. Nast?pnie, 4 pa?dziernika dokument zosta? przyj?ty przez Rad? UE.

Nowa Dyrektywa, poprzez ustanowienie wsplnej struktury ramowej w celu obni?enia o 20% zu?ycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wp?ywaj?cy na powodzenie realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument wskazuje ?rodki, pozwalaj?ce stworzy? odpowiednie warunki do poprawy efektywno?ci energetycznej rwnie? po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa okre?la zasady, na jakich powinien funkcjonowa? rynek energii tak, aby wyeliminowa? m.in. wszelkie nieprawid?owo?ci ograniczaj?ce efektywno?? dostaw. Akt prawny przewiduje tak?e ustanowienie krajowych celw w zakresie efektywno?ci energetycznej na rok 2020.

G?wne postanowienia nowej Dyrektywy nak?adaj? na pa?stwa cz?onkowskie nast?puj?ce obowi?zki:

  • ustalenia orientacyjnej krajowej warto?ci docelowej w zakresie efektywno?ci energetycznej w oparciu o swoje zu?ycie energii pierwotnej lub ko?cowej, oszcz?dno?? energii pierwotnej lub ko?cowej albo energoch?onno??;
  • ustanowienia d?ugoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowacj? krajowych zasobw budynkw mieszkaniowych i u?ytkowych zarwno publicznych, jak i prywatnych;
  • zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3 % ca?kowitej powierzchni ogrzewanych lub ch?odzonych budynkw administracji rz?dowej w celu spe?nienia wymogw odpowiadaj?cych przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynkw, zgodnie z za?o?eniem, ?e budynki administracji publicznej maj? stanowi? wzorzec dla pozosta?ych;
  • ustanowienia systemu zobowi?zuj?cego do efektywno?ci energetycznej, nak?adaj?cego na dystrybutorw energii i/lub przedsi?biorstwa prowadz?ce detaliczn? sprzeda? energii obowi?zek osi?gni?cia ??cznego celu oszcz?dno?ci energii rwnego 1,5 % wielko?ci ich rocznej sprzeda?y energii do odbiorcw ko?cowych;
  • stworzenia warunkw umo?liwiaj?cych wszystkim ko?cowym odbiorcom energii dost?p do audytw energetycznych wysokiej jako?ci oraz do nabycia po konkurencyjnych cenach licznikw oddaj?cych rzeczywiste zu?ycie energii wraz z informacj? o realnym czasie korzystania z energii.

Na mocy nowego aktu, do kwietnia 2013 r., ka?de pa?stwo cz?onkowskie jest zobowi?zane do okre?lenia krajowego celu w zakresie osi?gni?cia efektywno?ci energetycznej do roku 2020, ktry nast?pnie zostanie poddany ocenie przez Komisj? Europejsk?. W przypadku, gdy b?dzie on okre?lony na poziomie niewystarczaj?cym do realizacji unijnego celu roku 2020, Komisja mo?e wezwa? pa?stwo cz?onkowskie do ponownej oceny planu.

Do 30 czerwca 2014 r. Komisja dokona przegl?du i oceny stopnia realizacji procesu. W przypadku, gdy ?rodki okre?lone w Dyrektywie b?d? niewystarczaj?ce do osi?gni?cia celw za?o?onych na rok 2020, Komisja mo?e zaproponowa? dodatkowe akty prawne.

Pa?stwa cz?onkowskie s? zobowi?zane do wdro?enia Dyrektywy ws. efektywno?ci energetycznej w terminie do 5 czerwca 2014 r.

?rd?o:
http://www.ure.gov.pl

Ostatnio modyfikowane: sobota, 24 listopada 2012 09:40