Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku
czwartek, 24 marca 2011 13:28

Ustawa o Efektywno?ci Energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku

Ustawa o efektywno?ci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku w ko?cu zosta?a uchwalona. Jej celem jest stworzenie ram prawnych dla dzia?a? na rzecz poprawy efektywno?ci energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszaj?cych szkodliwe oddzia?ywanie sektora energetycznego na ?rodowisko. G?wnym za?o?eniem przygotowanej przez MG ustawy jest wprowadzenie systemu tzw. bia?ych certyfikatw, czyli ...

Ustawa o efektywno?ci energetycznej (Uee) uchwalona 15 kwietnia 2011 wprowadza dok?adn? warto?? energii, jak? nale?y zaoszcz?dzi? w 2016 r. Obowi?zek uzyskania oszcz?dno?ci na?o?ono na dwie grupy: przedsi?biorstwa energetyczne produkuj?ce, sprzedaj?ce lub dystrybuuj?ce energi?, ciep?o lub gaz oraz na jednostki samorz?dw terytorialnych. Niestety zobowi?zania te zosta?y roz?o?one nierwnomiernie.

Budownictwo jest dzi? g?wnym konsumentem i odbiorc? ko?cowym energii. Zu?ywa jej ponad 40% i to w przewa?aj?cej cz??ci na ogrzewanie (ponad 80% dla budynkw mieszkalnych). Zgodnie z tre?ci? uchwalonej ustawy, dzia?ania zmierzaj?ce do poprawy efektywno?ci energetycznej maj? by? realizowane u odbiorcw ko?cowych, czyli m.in. w budynkach. Mo?na to osi?gn?? poprzez modernizacje obiektw, ich przebudowy lub remonty, czy te? lokalne wytwarzanie energii z odnawialnych ?rde?.

DOWIEDZ SI? WI?CEJ - TUTAJ

Jednostki samorz?dw terytorialnych zarz?dzaj? szeregiem obiektw publicznych takich jak szko?y, szpitale, domy kultury etc. Budynki te w wi?kszo?ci s? starymi obiektami o s?abych parametrach energetycznych. Przyk?adowo dla 180 przeanalizowanych obiektw s?u?by zdrowia zapotrzebowanie na energi? to ?rednio 495 kWh/m2rok, podczas gdy ?rednia dla wszystkich budynkw niemieszkalnych wynosi 328 kWh/m2rok. Odpowiednia modernizacja takich obiektw pozwoli?aby obni?y? zu?ycie energii nawet o po?ow?.

Tymczasem z Uee usuni?to zapis okre?laj?cy poziom oszcz?dno?ci energii, jaki maj? uzyska? jednostki samorz?du terytorialnego. - Wcze?niejszy zapis mwi?cy o konieczno?ci zaoszcz?dzenia 1 proc. rocznie w uchwalonej ustawie nie wyst?puje. Skutkiem tego b?dzie kolejne martwe prawo, ktre wed?ug za?o?e? mia?o zapewni? oszcz?dno?ci i zmniejszy? zapotrzebowanie na energi?- mwi Piotr Pawlak, dyrektor zarz?dzaj?cy BuildDesk Polska.

Audyt ?rodkiem do oszcz?dno?ci energii?

Zgodnie z zapisami ustawy jednostki administracji maj? za zadanie wprowadza? ?rodki poprawy efektywno?ci energetycznej takie jak:

- umowy, ktrych przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsi?wzi?cia s?u??cego poprawie efektywno?ci energetycznej,

-nabycie nowego urz?dzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzuj?cego si? niskim zu?yciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymiana eksploatowanego urz?dzenia, instalacji lub pojazdu na urz?dzenie, instalacj? lub pojazd, o ktrych mowa wy?ej, lub ich modernizacja,

- nabycie lub wynaj?cie efektywnych energetycznie budynkw lub ich cz??ci, albo przebudowa lub remont u?ytkowanych budynkw, w tym realizacja przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw

- sporz?dzenie audytu energetycznego eksploatowanego budynku o powierzchni powy?ej 500 m2, ktrego jest w?a?cicielem.

We wcze?niejszych wersjach projektu Uee, audyt energetyczny by? wymagany dla wszystkich budynkw o powierzchni ponad 250 m2, b?d?cych w?asno?ci? lub zarz?dzanych przez jednostki samorz?du terytorialnego. Taka informacja daje podstawy do ekonomicznie uzasadnionego podj?cia decyzji o dzia?aniach modernizacyjnych w najbardziej energoch?onnych budynkach. Pozwala to tak?e uzyska? rzeczywiste oszcz?dno?ci energii i ograniczenia kosztw eksploatacji budynkw. W aktualnym zapisie ustawy, samo wykonanie audytu (jedynie dla budynkw powy?ej 500m2) nie gwarantuje uzyskania oszcz?dno?ci.

- Zadaniem audytu energetycznego jest przedstawienie mo?liwo?ci i obszarw oszcz?dno?ci energii oraz wskazanie na potencjalne inwestycje, ktre nale?y wykona? w celu osi?gni?cia konkretnych oszcz?dno?ci. Z audytu uzyskujemy rwnie? informacje na temat czasu zwrotu wykonanych inwestycji. Dopiero wprowadzenie usprawnie? wynikaj?cych z audytu, pozwala uzyska? oszcz?dno?ci i poprawia efektywno?? energetyczn? budynku - mwi P. Pawlak.

Dofinansowanie na tacy

Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej og?osi? w marcu br. nowy program kierowany do jednostek samorz?dw terytorialnych (JST), ktrego celem jest poprawa efektywno?ci energetycznej budynkw. W ramach programu System Zielonych Inwestycji, administracja publiczna mo?e ubiega? si? o dotacje lub po?yczki na termomodernizacje budynkw, posiadaj?c jedynie 10% wk?adu w?asnego.

Finansowanie przez NFO?iGW dzia?a? poprawiaj?cych efektywno?? energetyczn? budynkw jest argumentem przemawiaj?cym za na?o?eniem konkretnych celw w zakresie oszcz?dno?ci na jednostki samorz?dw terytorialnych. Dodatkowo NFO?iGW b?dzie dofinansowywany z op?at zast?pczych i kar na?o?onych na przedsi?biorstwa energetyczne. Te ?rodki rwnie? mog? wspiera? dzia?ania w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

- Niezrozumia?e w takiej sytuacji jest zatem usuni?cie zapisw dotycz?cych osi?gni?cia sprecyzowanych warto?ci oszcz?dno?ci energii przez JSP. Korzystaj?c z aktualnie funkcjonuj?cych systemw dofinansowa?, mo?na uzyska? oszcz?dno?ci du?o wi?ksze ani?eli 1% rocznie. Jednak czy nie b?d?c do tego zobligowanym, samorz?dy administracji publicznej skorzystaj? z dofinansowa? i w rezultacie przyczyni? si? do znacznego zwi?kszenia efektywno?ci energetycznej naszego kraju?- zastanawia si? P. Pawlak.

?rd?o: BuildDesk Polska

Ostatnio modyfikowane: środa, 01 czerwca 2011 11:04