Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


sobota, 19 stycznia 2013 14:47

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegó?owego wykazu przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegó?owego wykazu przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego wykazu przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej


SZCZEGÓ?OWY WYKAZ PRZEDSI?WZI?? S?U??CYCH POPRAWIE EFEKTYWNO?CI ENERGETYCZNEJ


1. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemys?owych:

 • modernizacja izolacji termicznej ruroci?gów ciep?owniczych oraz ci?gów technologicznych w obiektach (np. izolacja: ruroci?gów, zbiorników, kot?ów, kana?ów spalin, turbin, urz?dze? oczyszczaj?cych gazy wlotowe, armatury przemys?owej);
 • izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obr?bie procesu przemys?owego, w tym urz?dze? transportowych, przygotowania pó?produktów i produktów (np. transport surówki, ciek?ej stali, wyrobów walcowniczych) oraz sieci ciep?owniczych, wodnych i gazowych (transportuj?cych np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze, gazy techniczne oraz spr??one powietrze);
 • izolacja termiczna walcowniczych pieców grzewczych.


2. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków, w tym przedsi?wzi?cia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z pó?n. zm.1)):

 • ocieplenie ?cian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkle? w budynkach na efektywne energetycznie;?
 • monta? urz?dze? zacieniaj?cych okna (np. rolety, ?aluzje);
 • izolacja cieplna, równowa?enie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • modernizacja systemu wentylacji poprzez monta? uk?adu odzysku (rekuperacji) ciep?a.


3. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:

 • urz?dze? przeznaczonych do u?ytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczy?, ch?odziarki, piekarnika);
 • o?wietlenia wewn?trznego (np. o?wietlenia pomieszcze?: w budynkach u?yteczno?ci publicznej, mieszkalnych, biurowych, a tak?e budynków i hal przemys?owych lub handlowych) lub o?wietlenia zewn?trznego (np. o?wietlenia tuneli, placów, ulic, dróg, parków, o?wietlenia dekoracyjnego, o?wietlenia stacji benzynowych oraz sygnalizacji ?wietlnej),

w tym:
a) wymiana ?róde? ?wiat?a na energooszcz?dne,
b) wymiana opraw o?wietleniowych wraz z osprz?tem na energooszcz?dne,
c) wdra?anie systemów o?wietlenia o regulowanych parametrach (nat??enie, wydajno??, sterowanie) w zale?no?ci od potrzeb u?ytkowych,
d) stosowanie energooszcz?dnych systemów zasilania;

 • urz?dze? potrzeb w?asnych, w tym:

a) wentylatorów powietrza i spalin,
b) uk?adów pompowych i pomp – stosowanie pomp o p?ynnej regulacji obrotów,
c) uk?adów od?u?lania,
d) uk?adów naw?glania – m?yny w?glowe,
e) uk?adów sterowania – uk?ady automatyki kot?a, uk?ady pomiarowe, zabezpieczaj?ce i sygnalizacyjne,
f) spr??arek i uk?adów spr??arkowych,
g) silników elektrycznych – instalacja falowników przy nap?dach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
h) urz?dze? w systemach uzdatniania wody,
i) o?wietlenia terenu, hal, warsztatów i innych pomieszcze? produkcyjnych,
j) wyposa?enia warsztatów (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki).


4. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie urz?dze? i instalacji wykorzystywanych w procesach przemys?owych:

 • modernizacja lub wymiana urz?dze? energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: spr??arki, silniki elektryczne, pompy, wentylatory oraz ich nap?dy i uk?ady sterowania lub zastosowanie falowników przy nap?dach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy;
 • modernizacja lub wymiana ruroci?gów, zbiorników, kana?ów spalin, kominów, urz?dze? s?u??cych do uzdatniania wody;
 • stosowanie systemów pomiarowych i monitoruj?cych media energetyczne;
 • optymalizacja ci?gów transportowych mediów (ciep?o, woda, gaz ziemny, spr??one powietrze, powietrze wentylacyjne) oraz ci?gów transportowych linii produkcyjnych.


5. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie lokalnych sieci ciep?owniczych i lokalnych ?róde? ciep?a, polegaj?ce na:

 • wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych w?z?ów cieplnych z zastosowaniem urz?dze? i technologii o wy?szej efektywno?ci energetycznej (izolacje, nap?dy, wymienniki);
 • modernizacji systemów zasilanych z grupowych w?z?ów cieplnych poprzez przebudow? tych systemów na w?z?y indywidualne;
 • instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy w?z?ów i sieci ciep?owniczych;?
 • wymianie lokalnych uk?adów ch?odniczych i klimatyzacyjnych;
 • zastosowaniu uk?adów kogeneracyjnych w lokalnych ?ród?ach ciep?a;
 • modernizacji lokalnych kot?owni.


6. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie odzysku energii w procesach przemys?owych, w tym instalacja lub modernizacja:

 • uk?adów odzysku ciep?a z urz?dze? i procesów przemys?owych oraz wykorzystanie go do celów u?ytkowych lub w procesie technologicznym;
 • systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania ch?odu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewn?trz budynku do sch?odzenia powietrza wewn?trz budynku;
 • turbin i uk?adów wytwarzania energii, wykorzystuj?cych energi? rozpr??ania lub redukcji ci?nienia gazów, pary lub wody;
 • uk?adów przetwarzania ciep?a odzyskiwanego z procesów przemys?owych na energi? elektryczn?;
 • uk?adów przetwarzania gazów odpadowych z procesów przemys?owych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego, konwertorowego) i spalin na energi? elektryczn? i ciepln? lub na paliwa energetyczne.


7. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie ogranicze? strat:

 • zwi?zanych z poborem energii biernej przez ró?nego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych uk?adów do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, d?awiki oraz maszynowe i elektroniczne uk?ady kompensacyjne);
 • sieciowych zwi?zanych z przesy?aniem lub dystrybucj? energii elektrycznej;
 • na transformacji w transformatorach poprzez:

a) zastosowanie uk?adów kompensacyjnych w stanach niskiego obci??enia i pracy ja?owej,
b) wymian? transformatorów na jednostki charakteryzuj?ce si? wy?sz? efektywno?ci? energetyczn? (sprawno?ci?) lub
dostosowane do zapotrzebowania mocy;

 • w sieciach ciep?owniczych, dokonuj?c:

a) modernizacji i przebudowy sieci ciep?owniczej poprzez:
– zmian? technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przy??czy do budynków),
– zmian? trasy przebiegu ruroci?gów w celu zmniejszenia ich d?ugo?ci lub likwidacji zb?dnych odcinków,
– zmian? ?rednicy ruroci?gów w celu poprawy wymaga? hydraulicznych,
– usuni?cie nieszczelno?ci i przyczyn ich powstawania,
b) poprawy izolacji cieplnej ruroci?gów wraz z ich wyposa?eniem w armatur?,
c) zmiany parametrów pracy sieci ciep?owniczej lub sposobu regulacji tej sieci,
d) wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania prac? systemu ciep?owniczego.


8. Przedsi?wzi?cia s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno?ci energetycznej, polegaj?ce na:

 • zast?pieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych ?róde? ciep?a opalanych w?glem, koksem, gazem lub olejem opa?owym ?ród?ami charakteryzuj?cymi si? wy?sz? efektywno?ci? energetyczn?, w tym odnawialnymi ?ród?ami energii, ciep?em wytwarzanym w kogeneracji lub ciep?em odpadowym z instalacji przemys?owych;
 • zast?pieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej sposobami charakteryzuj?cymi si? wy?sz? efektywno?ci? energetyczn?, w tym z wykorzystaniem odnawialnych ?róde? energii, ciep?a wytworzonego w kogeneracji lub ciep?a odpadowego z instalacji przemys?owych;
 • budowie przy??cza ciep?owniczego oraz zakupie albo modernizacji w?z?a cieplnego w celu zast?pienia ciep?a z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych ?róde? ciep?a ciep?em z sieci ciep?owniczej wytworzonym z odnawialnych ?róde? energii, w kogeneracji lub ciep?em odpadowym z instalacji przemys?owych;
 • modernizacji instalacji wytwarzania ch?odu z wykorzystaniem ciep?a pochodz?cego z sieci ciep?owniczej zasilanej ciep?em wytworzonym z odnawialnych ?róde? energii, w kogeneracji lub ciep?em odpadowym z instalacji przemys?owych.


Je?eli Wasze przedsi?wzi?cie kwalifikuje si? do uzyskania Bia?ych Certyfikatów i potrzebujecie pomocy, prosz? zapozna? si? z nasz? ofert? TUTAJ

lub

SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ostatnio modyfikowane: sobota, 19 stycznia 2013 15:07