Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Zmiany w ustawie o przyznawaniu premii technologicznej i kredyt technologiczny
środa, 25 maja 2011 12:35

Zmiany w ustawie o przyznawaniu premii technologicznej i kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to nazwa dzia?ania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach ktrego przedsi?biorcy wdra?aj?cy innowacje w swojej firmie mog? uzyska? premi? technologiczn? na sp?at? cz??ci zobowi?zania zaci?gni?tego w banku komercyjnym na realizacj? innowacyjnego przedsi?wzi?cia. Wk?ad przedsi?biorcy w inwestycj? to nie mniej ni? 25 % kosztw kwalifikowanych w projekcie obj?tym wsparciem. Beneficjantami tego dzia?ania mog? by? mikro, ma?e oraz ?rednie przedsi?biorstwa, ktre posiadaj? zdolno?? kredytow?. Inwestycja powinna zak?ada? zakup i wdro?enie nowej lub w?asnej technologii, ktra nie jest stosowana na ?wiecie d?u?ej ni? 5 lat. Rezultatem inwestycji ma by? uruchomienie wytwarzania nowych lub znacz?co ulepszonych towarw, procesw czy us?ug.

Dzia?anie jest realizowane od 2009 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jednak jak kredyt technologiczny dot?d nie cieszy? si? zbyt du?? popularno?ci? w?rd przedsi?biorcw-skorzysta?o z niego zaledwie 92 firm. Mia?o to kilka istotnych przyczyn, przede wszystkim restrykcyjne i niezach?caj?ce zasady przyznawania premii technologicznej w ramach dzia?ania, np. wyp?at? ?rodkw unijnych uzale?niano od wzrostu sprzeda?y towarw czy us?ug wytworzonych po realizacji inwestycji, co wyd?u?a?o okres, po ktrym przedsi?biorca mg? otrzyma? wsparcie.

Uproszczenie procedur ubiegania si? o kredyt technologiczny mo?e zmieni? t? sytuacj? diametralnie. Ju? w maju wchodzi w ?ycie nowelizacja ustawy, pozwalaj?ca na ?atwe ubieganie si? o ?rodki w ramach kredytu technologicznego. Najwa?niejsz? zmian? jest to, ?e pieni?dze b?d? wyp?acane klientom zaraz po zako?czeniu inwestycji i nie b?d? zale?a?y od warto?ci dokonanej sprzeda?y. Zmianie ulega rwnocze?nie podstawa naliczania dotacji, ktr? b?d? ??czne koszty kwalifikowane, do ktrych b?dzie dopiero liczona premia. O kredyt technologiczny mog? ubiega? si? mikro, ma?e i ?rednie firmy.

W chwili obecnej ?rodki dost?pne na realizacj? projektw inwestycyjnych w przedsi?biorstwach zarwno w programach regionalnych, jak i krajowych ko?cz? si?. Dlatego te? u?atwienie dost?pu do kredytu technologicznego jest bardzo po??danym dzia?aniem. Bank Gospodarstwa Krajowego ma do rozdysponowania 1,3 mld z?otych na innowacyjne inwestycje. Kredyt technologiczny mo?e by? wi?c ciekaw? alternatyw? dla dotychczas bardzo popularnych narz?dzi finansowania unijnego.

Z powodu zmian w zapisach ustawowych Bank Gospodarstwa Krajowego poinformowa? o zamkni?ciu z dniem 15 kwietnia br. naboru wnioskw do dzia?ania 4.3 PO IG Kredyt technologiczny. Wznowienie naboru wnioskw oraz udost?pnienie nowych wersji dokumentw aplikacyjnych powinno nast?pi? w po?owie maja br., tj. po wej?ciu w ?ycie nowelizacji ustawy. Termin wznowienia naboru zostanie og?oszony z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zmiany w zapisach ustawowych maj? na celu zwi?kszenie poziomu wykorzystania wsparcia na inwestycje technologiczne dla podmiotw z sektora MSP.

JE?ELI CHCESZ DOWIEDZIE? SI? WI?CEJ SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC?:

DAWID LIPKO + 48 601 176 513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ostatnio modyfikowane: sobota, 28 maja 2011 12:02