Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Przetarg na Bia?e Certyfikaty rozstrzygni?ty
czwartek, 21 listopada 2013 12:44

Przetarg na Bia?e Certyfikaty rozstrzygni?ty

przetarg na bia?e certyfikaty przetarg na bia?e certyfikaty

29 sierpnia 2013 roku Szanowna Komisja Przetargowa rozstrzygn??a pierwszy przetarg na pozyskanie ?wiadectw efektywno?ci energetycznej czyli tzw. bia?ych certyfikatw. Wyniki prac Komisji s? zaskakuj?ce.

29 sierpnia 2013 roku Szanowna Komisja Przetargowa rozstrzygn??a pierwszy przetarg na pozyskanie ?wiadectw efektywno?ci energetycznej czyli tzw. bia?ych certyfikatw. Wyniki prac Komisji s? zaskakuj?ce. Zg?oszonych przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej, za ktre mo?na by?o uzyska? bia?e certyfikaty by?o 212 sztuk, z czego odrzucono 107 sztuk. By?y dwa powody odrzucenia wnioskw:

1) oferta nie zawiera?a prawid?owo wype?nionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywno?ci energetycznej;

2) zgodnie z deklaracj? przetargow? przedsi?wzi?cie s?u??ce poprawie efektywno?ci energetycznej zg?oszone do przetargu nie spe?nia warunkw przetargu, czyli np. nie zosta?o wyszczeglnione na li?cie przedsi?wzi?? dopuszczonych do ubiegania si? o bia?e certyfikaty.

Zgodnie z protoko?em z prac Szanownej Komisji Przetargowej tylko jedna deklaracja nie kwalifikowa?a si? na list?, reszta natomiast zosta?a odrzucona z powodu b??dw pope?nionych we wniosku i/lub audycie efektywno?ci energetycznej.

??czn? warto?? ?wiadectw efektywno?ci energetycznej, przewidzianych do wydania w pierwszym og?oszonym przetargu, Prezes URE okre?li? na poziomie 550 tys. ton oleju ekwiwalentnego (toe). Wchodz? w to przedsi?wzi?cia takie jak:

  • 440 tys. toe dla zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez odbiorcw ko?cowych;
  • 55 tys. toe dla zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez urz?dzenia potrzeb w?asnych;
  • 55 tys. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciep?a lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Wykorzystanych zosta?o 4 procent puli. Sk?d tyle b??dw i niewydanych bia?ych certyfikatw?

- W pierwszym przetargu na tzw. bia?e certyfikaty, ktry w?a?nie rozstrzygn?li?my, zostali?my zaskoczeni podwjnie. Po pierwsze przez niski, je?li chodzi o zakres oszcz?dno?ci, poziom ofert. Liczy?em na znacznie wi?kszy finalny efekt przetargu ni? niespe?na 4 proc. warto?ci certyfikatw przewidzianych do wydania. Po drugie zdziwi?a nas du?a ilo?? ofert, ktre musieli?my odrzuci?. Spo?rd 209 ofert skutecznie zg?oszonych musieli?my odrzuci? a? 107, a znakomit? wi?kszo?? z powodu banalnych b??dw takich jak b??dy rachunkowe. Przedsi?biorcy sk?adaj?c oferty w przetargu na bia?e certyfikaty zachowali si? dosy? niefrasobliwie - komentuje wiceprezes URE - M. Bando.  ?rd?o: wnp.pl.

Mo?emy skomentowa? to nast?puj?co:

1) Szanowna Komisja nie zosta?a zobligowana do kierowania si? Prawem Zamwie? Publicznych, gdzie dopuszczalne s? niewielkie b??dy rachunkowe. Ale to ju? b??d tworz?cych Ustaw? o Efektywno?ci Energetycznej, daj?c Urz?dowi nazbyt "woln? r?k?" w decydowaniu o przyznawaniu ?rodkw publicznych.

2) URE nie otrzyma?o dodatkowych ?rodkw od Ministerstwa Gospodarki na stworzenie nowych etatw dla zespo?u weryfikuj?cego wnioski.

3) Przedsi?biorstwa Energetyczne b?d? musia?y ponie?? op?at? zast?pcz? w wysoko?ci 1000 z? za 1 toe, ktra wp?ynie na konto Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Gdyby wydano wi?cej bia?ych certyfikatw, wtedy pieni?dze trafi?y by do kieszeni aplikuj?cych o bia?e certyfikaty.

Pewnie powodw mo?e by? wiele ...

Czytaj rwnie?:

Wkrtce og?oszenie drugiego przetargu

Lista przedsi?wzi??, ktre kwalifikuj? si? do przetargu znajduje si? TUTAJ.

Je?eli Wasze przedsi?wzi?cie kwalifikuje si? do uzyskania Bia?ych Certyfikatw i potrzebujecie pomocy, prosz? zapozna? si? z nasz? ofert? TUTAJ

lub

SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: czwartek, 21 listopada 2013 13:42