Ĺšwiadectwa Energetyczne ĹšlÄ…sk


sobota, 21 stycznia 2012 08:19

Dotacje z WFO?iGW

WFO?iGW w Katowicach przedstawi? nowe dokumenty dotycz?ce dofinansowa? przedsi?wzi??, na które przeznaczy pieni?dze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu. Mo?na b?dzie równie? ubiega? si? o cz??ciow? sp?at? zad?u?enia po spe?nieniu kilku warunków.


W 2012 r. zaplanowano kwot? wydatków w formie dotacji (w tym dop?aty do oprocentowania kredytów bankowych) w wysoko?ci 57 400 tys. z?.

Dotacje na cele bie??ce zaplanowano w wysoko?ci 22 900 tys. z? natomiast dotacje na cele inwestycyjne wynios? 32 500 tys. z?.

Wyp?aty Funduszu z tytu?u dop?at do wysoko?ci oprocentowania kredytów bankowych za?o?ono w kwocie 2 000 tys. z?. Wielko?? t? oszacowano na podstawie przypadaj?cych do wyp?aty w 2012 r. kwot wynikaj?cych z zawartych przez banki umów kredytowych oraz prognozowanej kwoty wyp?at w 2012 roku.

Poziom umorze? po?yczek w 2012 roku oszacowano na 60 000 tys. z?.

Przyjmuje si?, i? planowana ??czna pomoc Funduszu na ochron? ?rodowiska w 2012 roku (po?yczki, dotacje, dop?aty do oprocentowania kredytów, ?rodki przekazywane pa?stwowym jednostkom bud?etowym, umorzenia po?yczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochron? ?rodowiska) wyniesie 408 429 tys. z?.

Do zaplanowanych zada? przez WFO?iGW w województwie ?l?skim w 2012 roku nale??, mi?dzy innymi, d?ugoterminowe cele:

 1. Poprawy jako?ci powietrza oraz ograniczenie zu?ycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych ?róde?. W zwi?zku z tym mo?na otrzyma? ?rodki finansowe na nast?puj?ce projekty:

 

 • Wdra?anie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych ?rodowisku uk?adów technologicznych oraz systemów wytwarzania,  przesy?u lub u?ytkowania energii.
 • Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
 • Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszcze? py?owo – gazowych.
 • Wdra?anie obszarowych programów ograniczenia emisji py?owo – gazowych.
 • Termoizolacja budynków w zakresie wynikaj?cym z audytu energetycznego.
 • Wykorzystanie metanu z kopal? w?gla kamiennego.
 • Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 • Wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z nap?dem hybrydowym.
 • Wdra?anie programów lub projektów zwi?kszaj?cych efektywno?? energetyczn?, w tym zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych ?róde? energii.

 

Aby skorzysta? ze ?rodków przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 29.02.2012 roku.

Natomiast, aby otrzyma? ?rodki przeznaczone na 2013 rok, wnioski nale?y z?o?y? do 31.10.2012 roku.

 

2.   Edukacja ekologiczna:

 • Realizacja warsztatów o edukacji ekologicznej dla dzieci i m?odzie?y;
 • Konkursy ekologiczne;
 • Doposa?enie w sprz?t przyszkolnych grup ekologicznych, laboratoriów uczelnianych zwi?zanych z ochron? ?rodowiska;
 • Seminaria, sympozja i konferencje dla doros?ych;

 

Aby skorzysta? ze ?rodków przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 31.03.2012 roku.

3.   Zarz?dzania ?rodowiskowego:

 • bada?, opracowa? i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarz?dzania ?rodowiskowego w województwie, opracowanie strategii i programów wdro?eniowych w zakresie ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony ró?norodno?ci biologicznej i krajobrazowej, a tak?e opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy,
 • monitoringu ?rodowiska, w tym na: monitoring ?rodowiska wynikaj?cy z Programu Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska dla województwa ?l?skiego na rok 2012 oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o stanie ?rodowiska a tak?e tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach (zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska),
 • wspomaganie systemu kontroli wnoszenia op?at za korzystanie ze ?rodowiska.


Aby skorzysta? ze ?rodków przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 30.06.2012 roku.

Natomiast, aby otrzyma? ?rodki przeznaczone na 2013 rok, wnioski nale?y z?o?y? do 31.10.2012 roku.

List? przedsi?wzi?? priorytetowych planowanych do dofinansowania ze ?rodków WFO?iGW w Katowichach na rok 2012 mo?na pobra? tutaj:
http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/lista2012.pdf

 

JE?ELI CHCESZ DOWIEDZIE? SI? WI?CEJ SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC?:

DAWID  LIPKO       + 48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ostatnio modyfikowane: środa, 10 października 2012 16:49