Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualno?ci Aktualno?ci Drugi Krajowy Plan Dzia?a? dotycz?cy Efektywno?ci Energetycznej
wtorek, 24 kwietnia 2012 09:08

Drugi Krajowy Plan Dzia?a? dotycz?cy Efektywno?ci Energetycznej

II Krajowy Plan Dzia?a? dotycz?cy Efektywno?ci Energetycznej (EEAP)

II Krajowy Plan Dzia?a? Dotycz?cy efektywno?ci energetycznej 2011 (EEAP) stanowi realizacj? zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno?ci ko?cowego wykorzystania energii i us?ug energetycznych.
Niniejszy dokument okre?la cel indykatywny w zakresie oszcz?dno?ci energii na rok 2016 wyra?ony w jednostce bezwzgl?dnej, ktry ma by? osi?gni?ty w ci?gu dziewi?ciu lat pocz?wszy od 2008 roku, zgodnie z art. 4 ww. dyrektywy. 15 kwietnia 2011 zosta?a uchwalona USTAWA O EFEKTYWNO?CI ENERGETYCZNEJ Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU, ktra jest podstawowym narz?dziem do realizacji okre?lonego celu w zakresie efektywno?ci energetycznej. Okre?lony zosta? rwnie? tzw. po?redni krajowy cel w zakresie oszcz?dno?ci energii, przewidziany do osi?gni?cia w 2010 r., ktry ma charakter orientacyjny i stanowi ?cie?k? dochodzenia do osi?gni?cia celu przewidzianego na 2016 r., umo?liwiaj?c ocen? post?pu w jego realizacji. Ponadto w dokumencie przedstawiono zarys ?rodkw oraz wynikaj?cych z nich dzia?a? realizowanych b?d? planowanych na szczeblu krajowym, s?u??cych do osi?gni?cia krajowych celw indykatywnych w przewidywanym okresie.


Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Dzia?a? dotycz?cego efektywno?ci energetycznej (EEAP) ?rodki i dzia?ania maj? za zadanie:


osi?gni?cie celu indykatywnego oszcz?dno?ci energii zgodnie wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE tj. 9% w roku 2016,
osi?gni?cie celu po?redniego 2% w roku 2010.

Minister w?a?ciwy do spraw gospodarki, co 3 lata, do dnia 15 maja danego roku, sporz?dza i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrw krajowy plan dzia?a? dotycz?cy efektywno?ci energetycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Krajowy plan dzia?a? dotycz?cy efektywno?ci energetycznej zawiera w szczeglno?ci:

1) opis planowanych:

a) programw poprawy efektywno?ci energetycznej okre?laj?cych dzia?ania maj?ce na celu popraw? efektywno?ci energetycznej,
b) przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej w poszczeglnych sektorach gospodarki, niezb?dnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszcz?dnego gospodarowania energi?;


2) analiz? i ocen? wykonania krajowego planu dzia?a? dotycz?cego efektywno?ci energetycznej za poprzedni okres;
3) informacje o:
a) post?pie w realizacji krajowego celu w zakresie oszcz?dnego gospodarowania energi?,
b) podj?tych dzia?aniach maj?cych na celu usuni?cie przeszkd w realizacji krajowego celu w zakresie oszcz?dnego gospodarowania energi?.


3. Zatwierdzony przez Rad? Ministrw krajowy plan dzia?a? dotycz?cy efektywno?ci energetycznej minister w?a?ciwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w ktrym wyst?puje obowi?zek sporz?dzania planu.

Ostatnio modyfikowane: środa, 03 października 2012 10:57