Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Aktualności Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej
wtorek, 24 kwietnia 2012 09:08

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej

II Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

 

II Krajowy Plan Działań Dotyczący efektywności energetycznej 2011 (EEAP) stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
Niniejszy dokument określa cel indykatywny w zakresie oszczędności energii na rok 2016 wyrażony w jednostce bezwzględnej, który ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku, zgodnie z art. 4 ww. dyrektywy. 15 kwietnia 2011 została uchwalona USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU, która jest podstawowym narzędziem do realizacji określonego celu w zakresie efektywności energetycznej. Określony został również tzw. pośredni krajowy cel w zakresie oszczędności energii, przewidziany do osiągnięcia w 2010 r., który ma charakter orientacyjny i stanowi ścieżkę dochodzenia do osiągnięcia celu przewidzianego na 2016 r., umożliwiając ocenę postępu w jego realizacji. Ponadto w dokumencie przedstawiono zarys środków oraz wynikających z nich działań realizowanych bądź planowanych na szczeblu krajowym, służących do osiągnięcia krajowych celów indykatywnych w przewidywanym okresie.


Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP) środki i działania mają za zadanie:


• osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii zgodnie wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE tj. 9% w roku 2016,
• osiągnięcie celu pośredniego 2% w roku 2010.

Minister właściwy do spraw gospodarki, co 3 lata, do dnia 15 maja danego roku, sporządza i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej zawiera w szczególności:

1) opis planowanych:

a) programów poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej,
b) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego     celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;


2) analizę i ocenę wykonania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za  poprzedni okres;
3) informacje o:
a) postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
b) podjętych działaniach mających na celu usunięcie przeszkód w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.


3. Zatwierdzony przez Radę Ministrów krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w którym występuje obowiązek sporządzania planu.

Ostatnio modyfikowane: środa, 03 października 2012 10:57