Świadectwa Energetyczne Śląsk


?wiadectwa energetyczne Aktualno?ci Wyświetlone artykuły wg taga: audyty energetyczne

?WIADECTWA ENERGETCZNE wojewdztwo ?l?skie: Gliwice, Bielsko-Bia?a, Bytom, B?dzin, Chorzw, Cieszyn, Czelad?, Cz?stochowa, D?browa Grnicza, Gliwice, Jastrz?bie-Zdrj, Jaworzno, Katowice, Knurw, Lubliniec, ?aziska, ?aziska Grne, Miko?w, Mys?owice, Orzesze, Piekary ?l?skie, Pszczyna, Racibrz, Ruda ?l?ska, Rybnik, Siemianowice ?L?SKIE, Siewierz, Skoczw, ?wi?toch?owice, Tarnowskie Gry, Toszek, Tychy, Wis?a, Wyry, Zabrze, Zawiercie, ?ernica, ?ory, ?ywiec.

Published in Aktualno?ci

Prawo Budowlane jasno okre?la co to s? ?wiadectwa energetyczne budynkw. Zgodnie z Prawem Budowlanym ?wiadectwa Energetyczne, zwane rwnie? Certyfikaty Energetyczne, s? obowi?zkowym dokumentem dla niemal ka?dego budynku, mieszkania czy lokalu u?ytkowego. ?wiadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentw wymaganych przez Urz?d Nadzoru Budowlanego w przypadku oddawania domu do u?ytkowania. W niniejszym artykule zosta?y wypisane wszystkie paragrafy dotycz?ce ?wiadectw energetycznych zawartych w Ustawie Prawo Budowlane.

Published in Aktualno?ci

Wszystkie kluby poselskie opowiedzia?y si? za uproszczeniami dotycz?cymi dofinansowania remontw budynkw. W ?rod? w Sejmie odby?o si? drugie czytanie rz?dowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontw.

Published in Aktualno?ci

Zgodnie z ustaw? z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontw rozr?ni? dwie formy przedsi?wzi?cia:

Published in Audyt energetyczny

Premie termomodernizacyjna przyznawana jest je?eli audyt energetyczny wskazuje, ?e w wyniku termomodernizacji nast?pi:

Published in Audyt energetyczny

Audyt energetyczny sporz?dza si? w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz kredytu na preferencyjnych warunkach.

Published in Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to ekspertyza polegaj?ca na ocenie technicznej istniej?cego budynku, lokalnego ?rd?a ciep?a lub lokalnej sieci ciep?owniczej.

Published in Audyt energetyczny

Wi?kszo?? osb, ktre chc? wydawa? ?wiadectwa energetyczne budynku, nie zda?a egzaminw. Testy zawieraj? b??dy twierdz?. Resort infrastruktury zaprzecza.

Published in Aktualno?ci

Niemal ka?da umowa sprzeda?y lub najmu domu czy mieszkania b?dzie wymaga?a przedstawienia ?wiadectwa charakterystyki energetycznej.

Published in Aktualno?ci
pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2