Świadectwa Energetyczne Śląsk


Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwo energetyczne budynku (certyfikat energetyczny) jest obowiązkowym dokumentem niemalże dla każdego budynku, mieszkania i lokalu wprowadzonego do obrotu. Dotyczy to zarówno nowych budynków oddawanych do użytku jak i istniejących nieruchomości, które mają zostać wynajęte bądź po prostu sprzedane.

Również remont, po którym budynek zmienił swoje właściwości cieplne, zobowiązuje właściciela nieruchomości do pozyskania świadectwa energetyczne. Świadectwo energetyczne budynku wystawiane jest na 10 lat.

W Rozporządzeniu znalazła się grupa budynków, która zwolniona jest z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.

Ustawa nie dotyczy budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2