Świadectwa Energetyczne Śląsk


Dotacje unijne

Uważamy, że dobry pomysł na wykorzystanie środków UE jest kluczowym czynnikiem w walce o dofinansowanie. Dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do etapu koncepcyjnego, kiedy kreuje się szkielet projektu.

 

Przydzielony Klientowi osobisty doradca koordynuje oraz nadzoruje pracę zaangażowanych w tworzenie aplikacji ekspertów. Rolą Klienta jest zadeklarowanie istnienia potrzeby inwestycyjnej lub szkoleniowej, dostarczenie niezbędnych dokumentów (dokumentów rejestrowych, oświadczeń, RZiS, bilansów, struktury organizacyjnej, niezbędnych pozwoleń itp.) oraz poświęcenie czasu potrzebnego na spotkania i kontakty, podczas których doprecyzowuje się szczegóły projektu oraz weryfikuje poszczególne jego etapy.

Pracujemy zgodnie ze schematem wypracowanym podczas lat pracy w renomowanych firmach konsultingowych.

Etap I prace koncepcyjne

Pomagamy Klientowi wykreować potencjalnie najbardziej skuteczny kształt projektu, Przeprowadzamy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego Programu Operacyjnego, Dookreślamy konkretny obszar prac, Prowadzimy stosowny wywiad w organizacji i zbieramy konieczne informacje, Efektem końcowym Etapu I jest wypracowana koncepcja projektu oraz pisemna deklaracja stron, co do formy i sposobu dalszej współpracy.

Etap II - opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Sporządzamy kompletny wniosek zawierający:

  • przedmiot dotacji,
  • uzasadnienie realizacji projektu (badania marketingowe)
  • biznes plan/studium wykonalności
  • analizę finansową,
  • inne niezbędne elementy określone w wytycznych oraz załączniki.

Klient ma pełny wgląd w prowadzone prace, każdy ich etap jest przedstawiany do jego akceptacji. Efektem końcowym Etapu II jest kompletny wniosek o dotację ze środków UE gotowy do złożenia w Instytucji Finansującej.

Ponadto oferujemy:

  • opracowanie ewentualnych uzupełnień po ocenie formalnej projektu,
  • pomoc w zarządzaniu realizacją całego projektu, dokumentacją i finansami projektu w stopniu niezbędnym do jego prawidłowej realizacji,
  • przygotowywanie sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego merytorycznego i finansowego,
  • na życzenie Klienta jesteśmy również obecni podczas wizytacji i audytów przeprowadzanych przez Instytucje Finansujące.

Warunki finansowe ustalane są indywidualnie i uzależnione od złożoności projektu. Składają się z części stałej oraz z części ruchomej (ustalony procent od kwoty dofinansowania).

Nasza kompleksowa oferta oparta jest na wiedzy i doświadczeniu w realizacji projektów w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Grono naszych ekspertów charakteryzuje młodość, ambicja, wykształcenie i wiedza zdobyte na poważanych Uczelniach Wyższych i doświadczenie w każdej z dziedzin, których tyczą się oferowane przez nas usługi.

Krótkie terminy realizacji, złożoność wymagań i procedur skłaniają odpowiedzialne osoby do zwrócenia się o pomoc przy tworzeniu aplikacji do profesjonalnych, wyspecjalizowanych jednostek konsultingowych.

Pozwala to kompetentnie i terminowo przygotować dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami bez konieczności zajmowania się sprawami nie związanymi z core business.

Jednocześnie proponujemy reprezentowanie Państwa firmy, co nie angażuje czasu i pozwala koncentrować się na bieżących sprawach.

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę ?

Jesteśmy konkurencyjni cenowo, Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę (eksperci europejscy, doradcy podatkowi, analitycy finansowi, biegli rewidenci, specjaliści zamówień publicznych), Przygotowujemy kompleksową obsługę (wniosek, studium wykonalności biznes plan, projekcje finansowe, reprezentowanie instytucji przed Instytucją Finansującą), Monitorujemy realizację projektu, Rozliczamy projekty, Prowadzimy audyty środków pomocowych, Skutecznie pozyskujemy środki pomocowe UE, Działamy profesjonalnie.

Zapraszamy do wspólnych sukcesów!

DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ - dowiedz się więcej tutaj.