Świadectwa Energetyczne Śląsk


NFO?iGW zosta? operatorem ?rodkw pochodz?cych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. "Oszcz?dzanie energii i promowanie odnawialnych ?rde? energii'... dotacja si?ga nawet 80% kosztw...przeznaczona jest dla sektora publicznego...

Published in Aktualno?ci

WFO?iGW w Katowicach przedstawi? nowe dokumenty dotycz?ce dofinansowa? przedsi?wzi??, na ktre przeznaczy pieni?dze w formie dotacji, dofinansowania do kredytw o niskim oprocentowaniu. Mo?na b?dzie rwnie? ubiega? si? o cz??ciow? sp?at? zad?u?enia po spe?nieniu kilku warunkw.


W 2012 r. zaplanowano kwot? wydatkw w formie dotacji (w tym dop?aty do oprocentowania kredytw bankowych) w wysoko?ci 57 400 tys. z?.

Dotacje na cele bie??ce zaplanowano w wysoko?ci 22 900 tys. z? natomiast dotacje na cele inwestycyjne wynios? 32 500 tys. z?.

Wyp?aty Funduszu z tytu?u dop?at do wysoko?ci oprocentowania kredytw bankowych za?o?ono w kwocie 2 000 tys. z?. Wielko?? t? oszacowano na podstawie przypadaj?cych do wyp?aty w 2012 r. kwot wynikaj?cych z zawartych przez banki umw kredytowych oraz prognozowanej kwoty wyp?at w 2012 roku.

Poziom umorze? po?yczek w 2012 roku oszacowano na 60 000 tys. z?.

Przyjmuje si?, i? planowana ??czna pomoc Funduszu na ochron? ?rodowiska w 2012 roku (po?yczki, dotacje, dop?aty do oprocentowania kredytw, ?rodki przekazywane pa?stwowym jednostkom bud?etowym, umorzenia po?yczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochron? ?rodowiska) wyniesie 408 429 tys. z?.

Do zaplanowanych zada? przez WFO?iGW w wojewdztwie ?l?skim w 2012 roku nale??, mi?dzy innymi, d?ugoterminowe cele:

 1. Poprawy jako?ci powietrza oraz ograniczenie zu?ycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych ?rde?. W zwi?zku z tym mo?na otrzyma? ?rodki finansowe na nast?puj?ce projekty:

 • Wdra?anie projektw nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych ?rodowisku uk?adw technologicznych oraz systemw wytwarzania, przesy?u lub u?ytkowania energii.
 • Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
 • Budowa i modernizacja systemw redukcji zanieczyszcze? py?owo gazowych.
 • Wdra?anie obszarowych programw ograniczenia emisji py?owo gazowych.
 • Termoizolacja budynkw w zakresie wynikaj?cym z audytu energetycznego.
 • Wykorzystanie metanu z kopal? w?gla kamiennego.
 • Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 • Wymiana autobusw komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdw z nap?dem hybrydowym.
 • Wdra?anie programw lub projektw zwi?kszaj?cych efektywno?? energetyczn?, w tym zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych ?rde? energii.

Aby skorzysta? ze ?rodkw przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 29.02.2012 roku.

Natomiast, aby otrzyma? ?rodki przeznaczone na 2013 rok, wnioski nale?y z?o?y? do 31.10.2012 roku.

2. Edukacja ekologiczna:

 • Realizacja warsztatw o edukacji ekologicznej dla dzieci i m?odzie?y;
 • Konkursy ekologiczne;
 • Doposa?enie w sprz?t przyszkolnych grup ekologicznych, laboratoriw uczelnianych zwi?zanych z ochron? ?rodowiska;
 • Seminaria, sympozja i konferencje dla doros?ych;

Aby skorzysta? ze ?rodkw przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 31.03.2012 roku.

3. Zarz?dzania ?rodowiskowego:

 • bada?, opracowa? i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarz?dzania ?rodowiskowego w wojewdztwie, opracowanie strategii i programw wdro?eniowych w zakresie ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony r?norodno?ci biologicznej i krajobrazowej, a tak?e opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy,
 • monitoringu ?rodowiska, w tym na: monitoring ?rodowiska wynikaj?cy z Programu Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska dla wojewdztwa ?l?skiego na rok 2012 oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o stanie ?rodowiska a tak?e tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach (zadania realizowane przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska),
 • wspomaganie systemu kontroli wnoszenia op?at za korzystanie ze ?rodowiska.


Aby skorzysta? ze ?rodkw przeznaczonych na rok 2012 wnioski nale?y sk?ada? do 30.06.2012 roku.

Natomiast, aby otrzyma? ?rodki przeznaczone na 2013 rok, wnioski nale?y z?o?y? do 31.10.2012 roku.

List? przedsi?wzi?? priorytetowych planowanych do dofinansowania ze ?rodkw WFO?iGW w Katowichach na rok 2012 mo?na pobra? tutaj:
http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/lista2012.pdf

JE?ELI CHCESZ DOWIEDZIE? SI? WI?CEJ SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC?:

DAWID LIPKO + 48 601 176 513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Published in Aktualno?ci