Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Dokumenty do premii termomodernizacyjnej

Dokumenty do premii termomodernizacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów rozróżnić dwie formy przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Polega na:

 1. ulepszaniu, czyli na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania domu oraz ciepłej wody użytkowej (CWU) w budynkach;
 2. ulepszaniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;
 3. wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepłą dostarczanego do budynków;
 4. całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.

Przedsięwzięcie remontowe

Polega na:

 1. Remoncie budynków wielorodzinnych;
 2. Wymianie w budynkach wielorodzinnych okien;
 3. Przebudowie budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie;
 4. Wyposażeniu budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi.

Rozróżnia się dwa dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyżej opisanych modernizacji:

 1. Audyt Energetyczny - opracowanie, w którym zawarte są wszystkie informacje o zakresie prac termomodernizacyjnych, począwszy od parametrów technicznych, ekonomicznych aż po wybranie najlepszego (pod względem ekonomicznym) wariantu prac. Ogólnie mówiąc audyt energetyczny podaje założenia do projektu budowlanego.
 2. Audyt remontowy - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny sporządza się w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz kredytu na preferencyjnych warunkach. Premia terrmomodernizacyjna opiera się na wykorzystaniu pieniędzy ze specjalnego funduszu przeznaczonego na termomodernizację. Przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego.

Premie termomodernizacyjna przyznawana jest jeżeli audyt energetyczny wskazuje, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;
 2. Zmniejszenie rocznych strat energii - co najmniej o 25 %;
 3. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła co najmniej o 20 %;
 4. Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację termomodernizacji.

W przypadku premii remontowej dofinansowaniu podlegają tylko budynki, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Aby ubiegać o premię remontową, inwestor musi posiadać audyt remontowy.

Aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 20% zaciągniętego kredytu, w audyt musi wykazać, że dojdzie zmniejszenia zapotrzebowania na energię lub zmniejszenia rocznych strat energii.

Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego "BGK" ze środków Fundusze Termomodernizacji i Remontów. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.

Do wniosku o przyznanie premii dołącza się:

 1. Audyt energetyczny;
 2. Oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa.
Więcej z tej kategorii: « Kiedy można dostać premię?