poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:56

Drugi przetarg na Bia?e Certyfikaty og?oszony

przetarg na bia?e certyfikaty przetarg na bia?e certyfikaty

27 grudnia 2013 roku Prezes URE opublikowa? w Biuletynie Informacji Publicznej URE og?oszenie o przeprowadzeniu przetargu dotycz?cego wyboru przedsi?wzi?? s?u??cych poprawie efektywno?ci energetycznej, za które mo?na uzyska? ?wiadectwa efektywno?ci energetycznej zwane popularnie „bia?ymi certyfikatami”.

??czn? warto?? ?wiadectw efektywno?ci energetycznej, przewidzianych do wydania w pierwszym og?oszonym przetargu, Prezes URE okre?li? na poziomie 1 505 125 ton oleju ekwiwalentnego (toe). Wchodz? w to przedsi?wzi?cia takie jak:

  • 1 094 636 toe dla zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez odbiorców ko?cowych;
  • 136 829 toe dla zwi?kszenia oszcz?dno?ci energii przez urz?dzenia potrzeb w?asnych;
  • 136 829 toe dla zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciep?a lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach nale?y sk?ada? w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki

Zgodnie z Ustaw? o Efektywno?ci Energetycznej ilo?? o jak? mo?na si? ubiega? to oszcz?dno?? energii pierwotnej przeliczonej na 10 ton oleju ekwiwalentnego na rok. Aby ubiega? si? o Bia?e Certyfikaty sprzedawca energii, odbiorca ko?cowy musi przed?o?y? audyt efektywno?ci energetycznej, który jest potwierdzeniem uzyskania zadeklarowanych oszcz?dno?ci energii.

Integralnym elementem ustawy o efektywno?ci energetycznej jest system bia?ych certyfikatów, jako mechanizm rynkowy prowadz?cy do uzyskania wymiernych oszcz?dno?ci energii w trzech ww. obszarach. Pozyskanie bia?ych certyfikatów b?dzie obowi?zkowe dla firm sprzedaj?cych energi? odbiorcom ko?cowym, w celu przed?o?enia ich Prezesowi Urz?du Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedaj?ce energi? elektryczn?, gaz ziemny i ciep?o b?d? zobligowane do pozyskania okre?lonej liczby certyfikatów w zale?no?ci od wielko?ci sprzedawanej energii. Projekt ustawy zak?ada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszcz?dno?ciowych, przedsi?biorca b?dzie móg? uzyska? dan? ilo?? certyfikatów w drodze przetargu og?aszanego przez Prezesa URE. Firmy b?d? mia?y równie? mo?liwo?? kupna certyfikatów na Towarowej Gie?dzie Energetycznej.


Lista przedsi?wzi??, które kwalifikuj? si? do przetargu znajduje si? TUTAJ.

Je?eli Wasze przedsi?wzi?cie kwalifikuje si? do uzyskania Bia?ych Certyfikatów i potrzebujecie pomocy, prosz? zapozna? si? z nasz? ofert? TUTAJ

lub

SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: poniedziałek, 30 grudnia 2013 12:02