Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Aktualności Dotacje z WFOŚiGW 2013
środa, 22 maja 2013 10:53

Dotacje z WFOŚiGW 2013

przetarg na białe certyfikaty przetarg na białe certyfikaty

WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowe dokumenty dotyczące dofinansowań przedsięwzięć w 2013 roku, na które przeznaczy pieniądze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu. Można będzie również ubiegać się o częściową spłatę zadłużenia po spełnieniu kilku warunków.

Efektywność energetyczna - pozyskanie środków na zadania z nią związane. Dla nikogo nie jest już nowością, że instytucje państwowe wspierają z własnych środków lub środków Unii Europejskiej inwestycje związane z ekologią. Mnóstwo z nich przeznacza się na działania dotyczące ogólnie pojętej efektywności energetycznej.

Czym tak właściwie jest efektywność energetyczna? Ustawa definiuje ją jako „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.”  Mówiąc najprościej, efektywność energetyczna to ilość zużytej energii dla uzyskania jakiegoś efektu np. przetopienia odpowiedniej ilości stali w hucie lub ogrzania hali produkcyjnej. Oczywiście im lepsza efektywność, tym lepiej dla środowiska i kieszeni użytkownika danego rozwiązania.

Jak już nadmieniono, instytucje państwowe wspomagają działania podmiotów publicznych i prywatnych dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Wspomniane instytucje to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze swoimi regionalnymi agendami. Większość z jeszcze dostępnych działań o charakterze ogólnopolskim z zakresu poprawy skuteczności w korzystaniu z energii skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów publicznych.

Jednym z działań NFOŚ skierowanych do sektora prywatnego jest program „Kawka”, którego ideą jest wsparcie dla likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program przeznaczony jest dla osób prawnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących programach ochrony powietrza. Wsparciu podlegają inwestycje na terenie miast powyżej 10 tys. mieszkańców oraz miejscowości uzdrowiskowych. Wnioski przyjmowane są w terminie od dnia 15.05.2013 r. do dnia 28.06.2013 r. Szczegóły programów ustalane są już na poziomie regionalnych oddziałów Funduszu Ochrony Środowiska. Tak na przykład w województwie śląskim łączna wysokość dofinansowania (dotacja ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW i pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach) nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

 • wysokość dotacji nie może przekroczyć 45% kosztów kwalifikowanych zadania;
 • wysokość pożyczki musi wynosić co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania.


Oprócz wspomnianych działań ogólnopolskich, beneficjenci mogą starać się o pomoc w ramach działań regionalnych funduszy ochrony środowiska. Prześledzone zostaną działania dotyczące efektywności energetycznej na przykładzie WFOŚ w województwie śląskim. Przedsiębiorcy prywatni od 10.06.2013 do 10.09.2013, a jednostki samorządu terytorialnego 1.07.2013 do 30.09.2013 mogą składać wnioski o pomoc finansową w ramach priorytetu Ochrona atmosfery. Wsparciu podlegają działania z zakresu:

 • wdrażania projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii;
 • budowy lub zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne;
 • budowy i modernizacji systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych;
 • wdrażania obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo – gazowych;
 • termoizolacji budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego;
 • wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego;
 • instalacji do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw;
 • wymiana autobusów komunikacji miejskiej na pojazdy z napędem hybrydowym;
 • wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.


Pomoc na wymienione zadania udzielana jest w większości za pomocą mechanizmów zwrotnych tj. preferencyjnych pożyczek, z możliwością wzbogacenia ich o umorzenie części zobowiązania.

Pożyczki z WFOŚ przyznawane są do 80% kosztów kwalifikowalnych, w szczególnych przypadkach jeśli inwestycja dotyczy usuwania odpadów zawierających azbest istnieje możliwość pokrycia 100% jej kosztów. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,95 stopy procentowej redyskonta weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej (oprocentowanie nie może być jednak niższe niż 3,5%). Okres spłaty pożyczki nie może wynieść mniej niż 3 lata, ale nie więcej niż 12 lat. Wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości ma zdolność kredytowa podmiotu starającego się o pomoc.

Ciekawą opcją jest także możliwość umorzenia części pożyczki pochodzącej z funduszy ochrony środowiska. Umorzenie przysługuje podmiotom, które: zachowywały terminowość podczas pobierania pożyczki i jej spłaty, osiągnęły zamierzony efekt inwestycji oraz terminowo spłaciły 50% pożyczki. Wysokość umorzenia może wynieść 20 lub 40 procent. Na 20% umorzenia mogą liczyć wszystkie podmioty spełniające wcześniej wymienione warunki. Wyższa kwota umorzenia – 40% dotyczy sytuacji, gdy fundusze pochodzące z umorzenia zostaną przeznaczone na nowe zadanie ekologiczne. Wyższa kwota umorzenia dotyczy także inwestycji, które polegały na usuwaniu odpadów zawierających azbest, w ich przypadku nie ma warunku przeznaczenia kwoty umorzenia na nowe zadanie ekologiczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z mniejszą częstością udziela wsparcia w formie dotacji bezzwrotnych. Nie mniej jednak istnieje możliwość uzyskania wsparcia na niektóre zadania dotyczące ochrony atmosfery. Dotacje przyznawane są do 80% kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji dotyczących: ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, zapobiegania awariom, badania i ekspertyz, profilaktyki zdrowotnej, sprzętu przeciwpowodziowego, usuwania azbestu z obiektów użyteczności publicznej lub wspomagania systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska. Na pozostałe inwestycje związane z ochroną środowiska przysługuje dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Istnieje także możliwość otrzymania 100% dotacji, lecz tylko na projekty dotyczące usuwania skutków zdarzenia wpływającego na degradację środowiska i tylko w sytuacji gdy nie jest znany jego sprawca.

Podsumowując rozważania odnośnie działań dotyczących efektywności energetycznej, należy pamiętać, że korzystając z funduszy na ochronę środowiska można nie tylko zatroszczyć się o ekologię w otoczeniu ale przede wszystkim wykorzystać je na modernizację i rozwój własnego przedsiębiorstwa lub innej organizacji. Ekologiczne modernizacje wpływają nie tylko na środowisko, ale także na naszą kieszeń. Ograniczając zużycie energii, czy ulepszając system grzewczy można sporo zaoszczędzić.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ostatnio modyfikowane: środa, 22 maja 2013 11:02